ภาษา: คาบาร์เดีย [Адыгэбзэ]

กลับไปยัง คาบาร์เดีย

 • การออกเสียงคำว่า шту шту
 • การออกเสียงคำว่า шопсыранэ шопсыранэ
 • การออกเสียงคำว่า шокъу шокъу
 • การออกเสียงคำว่า шопс шопс
 • การออกเสียงคำว่า шкӏэплъытхъу шкӏэплъытхъу
 • การออกเสียงคำว่า шкӏэӏэщыщӏэ шкӏэӏэщыщӏэ
 • การออกเสียงคำว่า шкӏуэшкӏуэн шкӏуэшкӏуэн
 • การออกเสียงคำว่า шкӏуршкӏур шкӏуршкӏур
 • การออกเสียงคำว่า шкӏэгъашхэ шкӏэгъашхэ
 • การออกเสียงคำว่า шкӏэщыщӏэ шкӏэщыщӏэ
 • การออกเสียงคำว่า шкӏэплъ шкӏэплъ
 • การออกเสียงคำว่า шкӏэхъуэн шкӏэхъуэн
 • การออกเสียงคำว่า шкӏэрышэ шкӏэрышэ
 • การออกเสียงคำว่า шкӏэбжьэ шкӏэбжьэ
 • การออกเสียงคำว่า шыуанлъакъуэ шыуанлъакъуэ
 • การออกเสียงคำว่า шыгуанэ шыгуанэ
 • การออกเสียงคำว่า шыгуху шыгуху
 • การออกเสียงคำว่า шыгуш шыгуш
 • การออกเสียงคำว่า щӏэӏукӏыгъуейуэ щӏэӏукӏыгъуейуэ
 • การออกเสียงคำว่า шыгун шыгун
 • การออกเสียงคำว่า шыгу шыгу
 • การออกเสียงคำว่า хъыбари-шыбари хъыбари-шыбари
 • การออกเสียงคำว่า шыбгъэрыкӏуэ шыбгъэрыкӏуэ
 • การออกเสียงคำว่า шыбгъэлыгубэ шыбгъэлыгубэ
 • การออกเสียงคำว่า шыбгъэрыдзэ шыбгъэрыдзэ
 • การออกเสียงคำว่า шыбгъэрыуэ шыбгъэрыуэ
 • การออกเสียงคำว่า шыбжиитхъу шыбжиитхъу
 • การออกเสียงคำว่า шыбзыхъуэ шыбзыхъуэ
 • การออกเสียงคำว่า шыбжиифэ шыбжиифэ
 • การออกเสียงคำว่า шыбгъэ шыбгъэ
 • การออกเสียงคำว่า шыбзэ шыбзэ
 • การออกเสียงคำว่า шыбжь шыбжь
 • การออกเสียงคำว่า шыбэ шыбэ
 • การออกเสียงคำว่า шыбз шыбз
 • การออกเสียงคำว่า шыбг шыбг
 • การออกเสียงคำว่า шыблэ шыблэ
 • การออกเสียงคำว่า шыгъушыпс шыгъушыпс
 • การออกเสียงคำว่า шыгъуэгу шыгъуэгу
 • การออกเสียงคำว่า шыгъулъэ шыгъулъэ
 • การออกเสียงคำว่า шыгъашхэ шыгъашхэ
 • การออกเสียงคำว่า шыгъажэш шыгъажэш
 • การออกเสียงคำว่า шыгъувэ шыгъувэ
 • การออกเสียงคำว่า шыгъасэ шыгъасэ
 • การออกเสียงคำว่า шыгъуэ шыгъуэ
 • การออกเสียงคำว่า шыгунэкхъужь шыгунэкхъужь
 • การออกเสียงคำว่า шыгузэтедзэ шыгузэтедзэ
 • การออกเสียงคำว่า бзуубыд бзуубыд
 • การออกเสียงคำว่า бзушыр бзушыр
 • การออกเสียงคำว่า бзиху бзиху
 • การออกเสียงคำว่า бзыхьэхуэ бзыхьэхуэ
 • การออกเสียงคำว่า шыгупэидзэ шыгупэидзэ
 • การออกเสียงคำว่า шыгугурыгъ шыгугурыгъ
 • การออกเสียงคำว่า шыгутедзэ шыгутедзэ
 • การออกเสียงคำว่า шыгурыхъу шыгурыхъу
 • การออกเสียงคำว่า шыгузехуэ шыгузехуэ
 • การออกเสียงคำว่า шыгууанэ шыгууанэ
 • การออกเสียงคำว่า шыгукъу шыгукъу
 • การออกเสียงคำว่า къайуалӏэ къайуалӏэ
 • การออกเสียงคำว่า шыдыпсчэ шыдыпсчэ
 • การออกเสียงคำว่า шыдыгъу шыдыгъу
 • การออกเสียงคำว่า шыдыпэ шыдыпэ
 • การออกเสียงคำว่า шыдыгу шыдыгу
 • การออกเสียงคำว่า шыдудз шыдудз
 • การออกเสียงคำว่า шыдзэ шыдзэ
 • การออกเสียงคำว่า бжьыныху-шыгъу бжьыныху-шыгъу
 • การออกเสียงคำว่า шыгъушыпсыпӏэ шыгъушыпсыпӏэ
 • การออกเสียงคำว่า шыгъэ-лӏыгъэ шыгъэ-лӏыгъэ
 • การออกเสียงคำว่า шыгъуэшыгей шыгъуэшыгей
 • การออกเสียงคำว่า шыгъуэгубжэ шыгъуэгубжэ
 • การออกเสียงคำว่า шыгъупӏастэ шыгъупӏастэ
 • การออกเสียงคำว่า шыгъэджэгу шыгъэджэгу
 • การออกเสียงคำว่า шыгъэцӏыв шыгъэцӏыв
 • การออกเสียงคำว่า шыгъэтӏей шыгъэтӏей
 • การออกเสียงคำว่า шызакъуэгу шызакъуэгу
 • การออกเสียงคำว่า хуэкӏыхь хуэкӏыхь
 • การออกเสียงคำว่า шызэхуоуэ шызэхуоуэ
 • การออกเสียงคำว่า шызакъуэ шызакъуэ
 • การออกเสียงคำว่า шызешэ шызешэ
 • การออกเสียงคำว่า хузэфӏэкӏыр хузэфӏэкӏыр
 • การออกเสียงคำว่า къимыгъанэу къимыгъанэу
 • การออกเสียงคำว่า шыжьэрутӏыпщкӏэ шыжьэрутӏыпщкӏэ
 • การออกเสียงคำว่า шыжьэрутӏыпщу шыжьэрутӏыпщу
 • การออกเสียงคำว่า шыжьэзэта шыжьэзэта
 • การออกเสียงคำว่า шыжьэ шыжьэ
 • การออกเสียงคำว่า шыл шыл
 • การออกเสียงคำว่า шылэхьэпӏацӏэ шылэхьэпӏацӏэ
 • การออกเสียงคำว่า къуэши-шылӏи къуэши-шылӏи
 • การออกเสียงคำว่า шылэхъар шылэхъар
 • การออกเสียงคำว่า шылащхьэ шылащхьэ
 • การออกเสียงคำว่า шылъэгу шылъэгу