ภาษา: ภาษาชวา [Basa Jawa]

กลับไปยังภาษาชวา

 • การออกเสียง : imba imba
 • การออกเสียง : menur menur
 • การออกเสียง : sungkem sungkem
 • การออกเสียง : rena rena
 • การออกเสียง : bapak bapak
 • การออกเสียง : theklek theklek
 • การออกเสียง : yaiku yaiku
 • การออกเสียง : kalih kalih
 • การออกเสียง : seket siji seket siji
 • การออกเสียง : gulu gulu
 • การออกเสียง : kajang kajang
 • การออกเสียง : eyang eyang
 • การออกเสียง : gembyung gembyung
 • การออกเสียง : slendro slendro
 • การออกเสียง : endhog endhog
 • การออกเสียง : rebab rebab
 • การออกเสียง : telung puluh telung puluh
 • การออกเสียง : wedhus wedhus
 • การออกเสียง : kunca kunca
 • การออกเสียง : pathet pathet
 • การออกเสียง : lunga lunga
 • การออกเสียง : meteng meteng
 • การออกเสียง : seseg seseg
 • การออกเสียง : Trinil Trinil
 • การออกเสียง : kancane kancane
 • การออกเสียง : griwa griwa
 • การออกเสียง : tapih tapih
 • การออกเสียง : rong rong
 • การออกเสียง : kulit kulit
 • การออกเสียง : palaran palaran
 • การออกเสียง : nyunggi nyunggi
 • การออกเสียง : jengkel jengkel
 • การออกเสียง : jumeneng jumeneng
 • การออกเสียง : buron buron
 • การออกเสียง : ageng ageng
 • การออกเสียง : tiyang tiyang
 • การออกเสียง : kepiye kepiye
 • การออกเสียง : nganu nganu
 • การออกเสียง : palarapan palarapan
 • การออกเสียง : Kinanthi Kinanthi
 • การออกเสียง : tanjak tanjak
 • การออกเสียง : tamba tamba
 • การออกเสียง : kudu kudu
 • การออกเสียง : wetan wetan
 • การออกเสียง : sengkuyung sengkuyung
 • การออกเสียง : ladrang ladrang
 • การออกเสียง : garwa garwa
 • การออกเสียง : ketok ketok
 • การออกเสียง : kinabekten kinabekten
 • การออกเสียง : cocog cocog
 • การออกเสียง : mlampah mlampah
 • การออกเสียง : wolu wolu
 • การออกเสียง : galo galo
 • การออกเสียง : jeram jeram
 • การออกเสียง : sagah sagah
 • การออกเสียง : plerok plerok
 • การออกเสียง : seba seba
 • การออกเสียง : peksi peksi
 • การออกเสียง : wos wos
 • การออกเสียง : suguhan suguhan
 • การออกเสียง : pukul pukul
 • การออกเสียง : manten manten
 • การออกเสียง : pitik pitik
 • การออกเสียง : bojo bojo
 • การออกเสียง : kawula kawula
 • การออกเสียง : kempyung kempyung
 • การออกเสียง : Nuswantara Nuswantara
 • การออกเสียง : cawis cawis
 • การออกเสียง : sekedhik sekedhik
 • การออกเสียง : pesagi pesagi
 • การออกเสียง : mancanegara mancanegara
 • การออกเสียง : suwar-suwir suwar-suwir
 • การออกเสียง : wayang kulit wayang kulit
 • การออกเสียง : brengos brengos
 • การออกเสียง : karya karya
 • การออกเสียง : mlaku mlaku
 • การออกเสียง : sedasa sedasa
 • การออกเสียง : tindak tindak
 • การออกเสียง : majeng majeng
 • การออกเสียง : gelem gelem
 • การออกเสียง : gethuk gethuk
 • การออกเสียง : pramuladi pramuladi
 • การออกเสียง : ara-ara ara-ara
 • การออกเสียง : memela memela
 • การออกเสียง : lawas lawas
 • การออกเสียง : tameng tameng
 • การออกเสียง : durma durma
 • การออกเสียง : menggah menggah
 • การออกเสียง : wenak wenak
 • การออกเสียง : idep idep