ภาษา: ภาษาชวา [Basa Jawa]

กลับไปยังภาษาชวา

 • การออกเสียง : jengku jengku
 • การออกเสียง : ketipung ketipung
 • การออกเสียง : raja raja
 • การออกเสียง : enggal enggal
 • การออกเสียง : mari mari
 • การออกเสียง : angel angel
 • การออกเสียง : cakra cakra
 • การออกเสียง : kaprah kaprah
 • การออกเสียง : nuwun nuwun
 • การออกเสียง : patang atus patang atus
 • การออกเสียง : jam jam
 • การออกเสียง : minangka minangka
 • การออกเสียง : dinten dinten
 • การออกเสียง : tandur tandur
 • การออกเสียง : lenggah lenggah
 • การออกเสียง : sumilir sumilir
 • การออกเสียง : cariyos cariyos
 • การออกเสียง : wulan wulan
 • การออกเสียง : ombak ombak
 • การออกเสียง : masuk angin masuk angin
 • การออกเสียง : ratan ratan
 • การออกเสียง : manyura manyura
 • การออกเสียง : karo karo
 • การออกเสียง : endi endi
 • การออกเสียง : dalem dalem
 • การออกเสียง : ana ana
 • การออกเสียง : ngabei ngabei
 • การออกเสียง : Pocung Pocung
 • การออกเสียง : sikil sikil
 • การออกเสียง : conto conto
 • การออกเสียง : bagus bagus
 • การออกเสียง : slametan slametan
 • การออกเสียง : pumpung pumpung
 • การออกเสียง : ayu ayu
 • การออกเสียง : srimpi srimpi
 • การออกเสียง : pinulas pinulas
 • การออกเสียง : katon katon
 • การออกเสียง : Mataram (Jawa) Mataram (Jawa)
 • การออกเสียง : angon angon
 • การออกเสียง : susu susu
 • การออกเสียง : srengenge srengenge
 • การออกเสียง : mawar mawar
 • การออกเสียง : nata nata
 • การออกเสียง : Dasa Dasa
 • การออกเสียง : dhewe dhewe
 • การออกเสียง : esem esem
 • การออกเสียง : balung balung
 • การออกเสียง : kembang kembang
 • การออกเสียง : sunya sunya
 • การออกเสียง : asih asih
 • การออกเสียง : apa apa
 • การออกเสียง : mundhak mundhak
 • การออกเสียง : puja puja
 • การออกเสียง : umur umur
 • การออกเสียง : kucing kucing
 • การออกเสียง : Tata Tata
 • การออกเสียง : pangan pangan
 • การออกเสียง : mung mung
 • การออกเสียง : Kali Kali
 • การออกเสียง : tiga tiga
 • การออกเสียง : banget banget
 • การออกเสียง : tegel tegel
 • การออกเสียง : kok kok
 • การออกเสียง : dlancang dlancang
 • การออกเสียง : sakmenika sakmenika
 • การออกเสียง : Wadi Wadi
 • การออกเสียง : salah salah
 • การออกเสียง : gunung gunung
 • การออกเสียง : ibu ibu
 • การออกเสียง : mangan mangan
 • การออกเสียง : endah endah
 • การออกเสียง : banyak banyak
 • การออกเสียง : tumekeng tumekeng
 • การออกเสียง : kuda kuda
 • การออกเสียง : pati pati
 • การออกเสียง : sultan sultan
 • การออกเสียง : tandha tandha
 • การออกเสียง : surya surya
 • การออกเสียง : pesisir pesisir
 • การออกเสียง : mobil mobil
 • การออกเสียง : ngantos ngantos
 • การออกเสียง : kencur kencur
 • การออกเสียง : griya griya
 • การออกเสียง : kayu kayu
 • การออกเสียง : reka reka
 • การออกเสียง : dina dina
 • การออกเสียง : leren leren
 • การออกเสียง : wayang purwa wayang purwa
 • การออกเสียง : rerenggan rerenggan
 • การออกเสียง : golek golek