ภาษา: ภาษาชวา [Basa Jawa]

กลับไปยังภาษาชวา

 • การออกเสียง : Jawa Jawa
 • การออกเสียง : omah omah
 • การออกเสียง : sugeng enjing sugeng enjing
 • การออกเสียง : driji driji
 • การออกเสียง : sugeng dalu sugeng dalu
 • การออกเสียง : Majapahit Majapahit
 • การออกเสียง : anyel anyel
 • การออกเสียง : Senen Senen
 • การออกเสียง : Rebo Rebo
 • การออกเสียง : kuping kuping
 • การออกเสียง : iwak iwak
 • การออกเสียง : Kutha Surakarta Kutha Surakarta
 • การออกเสียง : Ngayogyakarta Ngayogyakarta
 • การออกเสียง : cocot cocot
 • การออกเสียง : Jakarta Jakarta
 • การออกเสียง : Yogyakarta Yogyakarta
 • การออกเสียง : Indonésia Indonésia
 • การออกเสียง : matur nuwun matur nuwun
 • การออกเสียง : kae kae
 • การออกเสียง : cahya cahya
 • การออกเสียง : ringgit ringgit
 • การออกเสียง : jaya jaya
 • การออกเสียง : gamelan gamelan
 • การออกเสียง : sugeng sonten sugeng sonten
 • การออกเสียง : sedulur sedulur
 • การออกเสียง : Semarang Semarang
 • การออกเสียง : Batavia Batavia
 • การออกเสียง : Nusantara Nusantara
 • การออกเสียง : kreteg kreteg
 • การออกเสียง : sabin sabin
 • การออกเสียง : kalodhangan kalodhangan
 • การออกเสียง : sepuh sepuh
 • การออกเสียง : nyamping nyamping
 • การออกเสียง : dumeh dumeh
 • การออกเสียง : kanjeng kanjeng
 • การออกเสียง : tayub tayub
 • การออกเสียง : ge ge
 • การออกเสียง : rasa rasa
 • การออกเสียง : sinten sinten
 • การออกเสียง : Kang Kang
 • การออกเสียง : caos caos
 • การออกเสียง : panggah panggah
 • การออกเสียง : kalung kalung
 • การออกเสียง : telu telu
 • การออกเสียง : dudutan dudutan
 • การออกเสียง : Dipanegara Dipanegara
 • การออกเสียง : Jepang Jepang
 • การออกเสียง : cumawis cumawis
 • การออกเสียง : Mijil Mijil
 • การออกเสียง : mriki mriki
 • การออกเสียง : isin isin
 • การออกเสียง : tatanan tatanan
 • การออกเสียง : teji teji
 • การออกเสียง : gundhul gundhul
 • การออกเสียง : angenguwung angenguwung
 • การออกเสียง : pamrayogi pamrayogi
 • การออกเสียง : cekak cekak
 • การออกเสียง : dhusun dhusun
 • การออกเสียง : sing sing
 • การออกเสียง : meja meja
 • การออกเสียง : greja greja
 • การออกเสียง : rah rah
 • การออกเสียง : pira pira
 • การออกเสียง : kringet kringet
 • การออกเสียง : solo solo
 • การออกเสียง : tumrap tumrap
 • การออกเสียง : nyidik nyidik
 • การออกเสียง : rangkep rangkep
 • การออกเสียง : seket seket
 • การออกเสียง : nganten nganten
 • การออกเสียง : gender gender
 • การออกเสียง : karawitan karawitan
 • การออกเสียง : ing ing
 • การออกเสียง : penganten penganten
 • การออกเสียง : tampah tampah
 • การออกเสียง : cerak cerak
 • การออกเสียง : lumrah lumrah
 • การออกเสียง : sanggar sanggar
 • การออกเสียง : ompak ompak
 • การออกเสียง : tapuk tapuk
 • การออกเสียง : ugi ugi
 • การออกเสียง : kempal kempal
 • การออกเสียง : pacul pacul
 • การออกเสียง : ilat ilat
 • การออกเสียง : ning endi ning endi
 • การออกเสียง : landhep landhep
 • การออกเสียง : bonang bonang
 • การออกเสียง : gerong gerong
 • การออกเสียง : sekul sekul
 • การออกเสียง : sendhok sendhok