ภาษา: อีโลกาโน [Ilokano]

กลับไปยัง อีโลกาโน

 • การออกเสียงคำว่า innemngapulo innemngapulo
 • การออกเสียงคำว่า tallopulo tallopulo
 • การออกเสียงคำว่า Manang Manang
 • การออกเสียงคำว่า saluyot saluyot
 • การออกเสียงคำว่า Pamulinawen Pamulinawen
 • การออกเสียงคำว่า kasta kasta
 • การออกเสียงคำว่า Madaydayaw Madaydayaw
 • การออกเสียงคำว่า Sadi Sadi
 • การออกเสียงคำว่า nga nga
 • การออกเสียงคำว่า langit langit
 • การออกเสียงคำว่า addaka addaka
 • การออกเสียงคำว่า Amami Amami
 • การออกเสียงคำว่า Naganmo Naganmo
 • การออกเสียงคำว่า kas kas
 • การออกเสียงคำว่า pagayatam pagayatam
 • การออกเสียงคำว่า Umay Umay
 • การออกเสียงคำว่า pagariam pagariam
 • การออกเสียงคำว่า Maaramid Maaramid
 • การออกเสียงคำว่า ti ti
 • การออกเสียงคำว่า Itedmo Itedmo
 • การออกเสียงคำว่า ditoy ditoy
 • การออกเสียงคำว่า met met
 • การออกเสียงคำว่า kadakam kadakam
 • การออกเสียงคำว่า Ita Ita
 • การออกเสียงคำว่า taraonmi taraonmi
 • การออกเสียงคำว่า iti iti
 • การออกเสียงคำว่า inaldaw inaldaw
 • การออกเสียงคำว่า ket ket
 • การออกเสียงคำว่า pakawanennakami pakawanennakami
 • การออกเสียงคำว่า kadagiti kadagiti
 • การออกเสียงคำว่า ut-utangmi ut-utangmi
 • การออกเสียงคำว่า panamakawanmi panamakawanmi
 • การออกเสียงคำว่า nakautang nakautang
 • การออกเสียงคำว่า kadakami kadakami
 • การออกเสียงคำว่า dinakam dinakam
 • การออกเสียงคำว่า iyeg iyeg
 • การออกเสียงคำว่า pannakasulisog pannakasulisog
 • การออกเสียงคำว่า isalakannakami isalakannakami
 • การออกเสียงคำว่า dakes dakes
 • การออกเสียงคำว่า kuma kuma
 • การออกเสียงคำว่า Dingras Dingras
 • การออกเสียงคำว่า aggapu aggapu
 • การออกเสียงคำว่า abagatan abagatan
 • การออกเสียงคำว่า agpatpatang agpatpatang
 • การออกเสียงคำว่า apagsipnget apagsipnget
 • การออกเสียงคำว่า agayaw agayaw
 • การออกเสียงคำว่า aglimbong aglimbong
 • การออกเสียงคำว่า anawangko anawangko
 • การออกเสียงคำว่า agrungrungarong agrungrungarong
 • การออกเสียงคำว่า agbirok agbirok
 • การออกเสียงคำว่า agdapil agdapil
 • การออกเสียงคำว่า agpatpatnag agpatpatnag
 • การออกเสียงคำว่า amangan amangan
 • การออกเสียงคำว่า abogen abogen
 • การออกเสียงคำว่า apaman apaman
 • การออกเสียงคำว่า aman aman
 • การออกเสียงคำว่า agpadaya agpadaya
 • การออกเสียงคำว่า agpalaud agpalaud
 • การออกเสียงคำว่า agtataruptop agtataruptop
 • การออกเสียงคำว่า agikkis agikkis
 • การออกเสียงคำว่า agririaw agririaw
 • การออกเสียงคำว่า aglabutab aglabutab
 • การออกเสียงคำว่า asug asug
 • การออกเสียงคำว่า agas-asug agas-asug
 • การออกเสียงคำว่า agpakada agpakada
 • การออกเสียงคำว่า agangay agangay
 • การออกเสียงคำว่า agtantaneben agtantaneben
 • การออกเสียงคำว่า aginana aginana
 • การออกเสียงคำว่า anabaab anabaab
 • การออกเสียงคำว่า alsado alsado
 • การออกเสียงคำว่า addaytan addaytan
 • การออกเสียงคำว่า agtugtugaw agtugtugaw
 • การออกเสียงคำว่า agbuybuya agbuybuya
 • การออกเสียงคำว่า agdengngeg agdengngeg
 • การออกเสียงคำว่า agkarkarintar agkarkarintar
 • การออกเสียงคำว่า Rahon Rahon
 • การออกเสียงคำว่า Gamit Gamit
 • การออกเสียงคำว่า tokak tokak
 • การออกเสียงคำว่า Currimao Currimao
 • การออกเสียงคำว่า Badoc Badoc
 • การออกเสียงคำว่า agtantanabutob agtantanabutob
 • การออกเสียงคำว่า agkiraykiray agkiraykiray
 • การออกเสียงคำว่า agdiwerdiwer agdiwerdiwer
 • การออกเสียงคำว่า agingga agingga
 • การออกเสียงคำว่า agsapa agsapa
 • การออกเสียงคำว่า Paoay Paoay
 • การออกเสียงคำว่า Pagudpud Pagudpud
 • การออกเสียงคำว่า San Nicolas San Nicolas
 • การออกเสียงคำว่า Batac Batac
 • การออกเสียงคำว่า Sarrat Sarrat