ภาษา: อีโลกาโน [Ilokano]

กลับไปยัง อีโลกาโน

 • การออกเสียงคำว่า ubíng ubíng
 • การออกเสียงคำว่า kuarta kuarta
 • การออกเสียงคำว่า dara dara
 • การออกเสียงคำว่า buteng buteng
 • การออกเสียงคำว่า àl-aliá àl-aliá
 • การออกเสียงคำว่า kagudua kagudua
 • การออกเสียงคำว่า nalabbaga nalabbaga
 • การออกเสียงคำว่า puraw puraw
 • การออกเสียงคำว่า nangisit nangisit
 • การออกเสียงคำว่า kasinsin kasinsin
 • การออกเสียงคำว่า nasayaat nasayaat
 • การออกเสียงคำว่า agayat agayat
 • การออกเสียงคำว่า nagan nagan
 • การออกเสียงคำว่า sabsabong sabsabong
 • การออกเสียงคำว่า mabang-aran mabang-aran
 • การออกเสียงคำว่า malagipka malagipka
 • การออกเสียงคำว่า kasam-itan kasam-itan
 • การออกเสียงคำว่า di-agsarday di-agsarday
 • การออกเสียงคำว่า Aw-awagak Aw-awagak
 • การออกเสียงคำว่า sadino sadino
 • การออกเสียงคำว่า disso disso
 • การออกเสียงคำว่า pagintultulngan pagintultulngan
 • การออกเสียงคำว่า Panunotem Panunotem
 • การออกเสียงคำว่า sadiam sadiam
 • การออกเสียงคำว่า Agrayo Agrayo
 • การออกเสียงคำว่า umas-asug umas-asug
 • การออกเสียงคำว่า imdengam imdengam
 • การออกเสียงคำว่า Pusok Pusok
 • การออกเสียงคำว่า Biblia Biblia
 • การออกเสียงคำว่า kultura kultura
 • การออกเสียงคำว่า teknolohia teknolohia
 • การออกเสียงคำว่า siensia siensia
 • การออกเสียงคำว่า matematika matematika
 • การออกเสียงคำว่า pagsasao pagsasao
 • การออกเสียงคำว่า itlog itlog
 • การออกเสียงคำว่า Ferdinand Marcos Ferdinand Marcos
 • การออกเสียงคำว่า Danúm Danúm
 • การออกเสียงคำว่า Asukar Asukar
 • การออกเสียงคำว่า mansanas mansanas
 • การออกเสียงคำว่า Ubas Ubas
 • การออกเสียงคำว่า Baybay Baybay
 • การออกเสียงคำว่า Lawwalawwa Lawwalawwa
 • การออกเสียงคำว่า baka baka
 • การออกเสียงคำว่า pinakbet pinakbet
 • การออกเสียงคำว่า Bongbong Marcos Bongbong Marcos
 • การออกเสียงคำว่า diak diak
 • การออกเสียงคำว่า lubong lubong
 • การออกเสียงคำว่า ruángan ruángan
 • การออกเสียงคำว่า ngiwat ngiwat
 • การออกเสียงคำว่า Manila Manila
 • การออกเสียงคำว่า Agoo Agoo
 • การออกเสียงคำว่า baláy baláy
 • การออกเสียงคำว่า Ania ti naganmo? Ania ti naganmo?
 • การออกเสียงคำว่า pakawanennakami pakawanennakami
 • การออกเสียงคำว่า agngayangay agngayangay
 • การออกเสียงคำว่า aw-away aw-away
 • การออกเสียงคำว่า rabii rabii
 • การออกเสียงคำว่า buringetnget buringetnget
 • การออกเสียงคำว่า bakes bakes
 • การออกเสียงคำว่า bangabanga bangabanga
 • การออกเสียงคำว่า bayyek bayyek
 • การออกเสียงคำว่า baket baket
 • การออกเสียงคำว่า buaya buaya
 • การออกเสียงคำว่า bagtit bagtit
 • การออกเสียงคำว่า bisukol bisukol
 • การออกเสียงคำว่า Maysa Maysa
 • การออกเสียงคำว่า aklunem aklunem
 • การออกเสียงคำว่า baraniw baraniw
 • การออกเสียงคำว่า anansa anansa
 • การออกเสียงคำว่า banias banias
 • การออกเสียงคำว่า agkapat agkapat
 • การออกเสียงคำว่า kaguddua kaguddua
 • การออกเสียงคำว่า agkatlo agkatlo
 • การออกเสียงคำว่า ibbong ibbong
 • การออกเสียงคำว่า sero sero
 • การออกเสียงคำว่า uppat-apulo uppat-apulo
 • การออกเสียงคำว่า limapulo limapulo
 • การออกเสียงคำว่า pitopulo pitopulo
 • การออกเสียงคำว่า walopulo walopulo
 • การออกเสียงคำว่า siyamngapulo siyamngapulo
 • การออกเสียงคำว่า innem innem
 • การออกเสียงคำว่า sangagasut sangagasut
 • การออกเสียงคำว่า sangaribo sangaribo
 • การออกเสียงคำว่า uppat uppat
 • การออกเสียงคำว่า tallo tallo
 • การออกเสียงคำว่า sangapulo sangapulo
 • การออกเสียงคำว่า duapulo duapulo
 • การออกเสียงคำว่า bao bao