ภาษา: ฟรีสแลนด์เวสเทิร์ [Frysk]

กลับไปยัง ฟรีสแลนด์เวสเทิร์

 • การออกเสียงคำว่า triennen triennen
 • การออกเสียงคำว่า pipe pipe
 • การออกเสียงคำว่า uranium uranium
 • การออกเสียงคำว่า saksen saksen
 • การออกเสียงคำว่า Wattje Wattje
 • การออกเสียงคำว่า IJntema IJntema
 • การออกเสียงคำว่า read read
 • การออกเสียงคำว่า lyts lyts
 • การออกเสียงคำว่า brún brún
 • การออกเสียงคำว่า grys grys
 • การออกเสียงคำว่า dizze dizze
 • การออกเสียงคำว่า ryk ryk
 • การออกเสียงคำว่า earm earm
 • การออกเสียงคำว่า nij nij
 • การออกเสียงคำว่า Tafel Tafel
 • การออกเสียงคำว่า trou trou
 • การออกเสียงคำว่า Arnhim Arnhim
 • การออกเสียงคำว่า bei bei
 • การออกเสียงคำว่า kij kij
 • การออกเสียงคำว่า meane meane
 • การออกเสียงคำว่า Barents Barents
 • การออกเสียงคำว่า Flaanderen Flaanderen
 • การออกเสียงคำว่า omleech omleech
 • การออกเสียงคำว่า De trep del De trep del
 • การออกเสียงคำว่า omheech omheech
 • การออกเสียงคำว่า De trep op De trep op
 • การออกเสียงคำว่า Rjochttroch Rjochttroch
 • การออกเสียงคำว่า Koe minder! Koe minder!
 • การออกเสียงคำว่า koe better! koe better!
 • การออกเสียงคำว่า Tige goed! Tige goed!
 • การออกเสียงคำว่า Goejûn Goejûn
 • การออกเสียงคำว่า Goeiemiddei Goeiemiddei
 • การออกเสียงคำว่า Goeiemoarn Goeiemoarn
 • การออกเสียงคำว่า efter efter
 • การออกเสียงคำว่า nee nee
 • การออกเสียงคำว่า goed goed
 • การออกเสียงคำว่า ja ja
 • การออกเสียงคำว่า Dreech Dreech
 • การออกเสียงคำว่า Betiid Betiid
 • การออกเสียงคำว่า Lilk Lilk
 • การออกเสียงคำว่า Prachtich Prachtich
 • การออกเสียงคำว่า Hjoed Hjoed
 • การออกเสียงคำว่า leaf leaf
 • การออกเสียงคำว่า let let
 • การออกเสียงคำว่า letter letter
 • การออกเสียงคำว่า Stadich Stadich
 • การออกเสียงคำว่า Iepen Iepen
 • การออกเสียงคำว่า In lyts bytsje In lyts bytsje
 • การออกเสียงคำว่า In pear In pear
 • การออกเสียงคำว่า folle folle
 • การออกเสียงคำว่า klaske klaske
 • การออกเสียงคำว่า sjoukje sjoukje
 • การออกเสียงคำว่า Kultuerhûs Kultuerhûs
 • การออกเสียงคำว่า Fisksaak Fisksaak
 • การออกเสียงคำว่า bêst! bêst!
 • การออกเสียงคำว่า slachter slachter
 • การออกเสียงคำว่า min min
 • การออกเสียงคำว่า Hûnderttwaenfyftich Hûnderttwaenfyftich
 • การออกเสียงคำว่า Hûndertalve Hûndertalve
 • การออกเสียงคำว่า Hûndert Hûndert
 • การออกเสียงคำว่า Njoggentich Njoggentich
 • การออกเสียงคำว่า Tachtich Tachtich
 • การออกเสียงคำว่า Santich Santich
 • การออกเสียงคำว่า Sechtich Sechtich
 • การออกเสียงคำว่า Fyftich Fyftich
 • การออกเสียงคำว่า Twaentritich Twaentritich
 • การออกเสียงคำว่า Ienentritich Ienentritich
 • การออกเสียงคำว่า Tritich Tritich
 • การออกเสียงคำว่า Trijentweintich Trijentweintich
 • การออกเสียงคำว่า Twaentweintich Twaentweintich
 • การออกเสียงคำว่า Ienentweintich Ienentweintich
 • การออกเสียงคำว่า Tweinitch Tweinitch
 • การออกเสียงคำว่า Achttjin Achttjin
 • การออกเสียงคำว่า Santjin Santjin
 • การออกเสียงคำว่า Sechtjin Sechtjin
 • การออกเสียงคำว่า Fyftjin Fyftjin
 • การออกเสียงคำว่า Tretjin Tretjin
 • การออกเสียงคำว่า Fiif Fiif
 • การออกเสียงคำว่า TWA TWA
 • การออกเสียงคำว่า Tolve Tolve
 • การออกเสียงคำว่า tsien tsien
 • การออกเสียงคำว่า oranje oranje
 • การออกเสียงคำว่า disko disko
 • การออกเสียงคำว่า blau blau
 • การออกเสียงคำว่า seis seis
 • การออกเสียงคำว่า neef neef
 • การออกเสียงคำว่า fjochtsje fjochtsje
 • การออกเสียงคำว่า Bisto Bisto
 • การออกเสียงคำว่า wêr wêr
 • การออกเสียงคำว่า sy sy