ภาษา: ฟรีสแลนด์เวสเทิร์ [Frysk]

กลับไปยัง ฟรีสแลนด์เวสเทิร์

 • การออกเสียงคำว่า fierljeppen fierljeppen
 • การออกเสียงคำว่า Ljouwert Ljouwert
 • การออกเสียงคำว่า masinegewear masinegewear
 • การออกเสียงคำว่า Sûker Sûker
 • การออกเสียงคำว่า jier jier
 • การออกเสียงคำว่า fjouwer fjouwer
 • การออกเสียงคำว่า guozzen guozzen
 • การออกเสียงคำว่า hûn hûn
 • การออกเสียงคำว่า iis iis
 • การออกเสียงคำว่า jild jild
 • การออกเสียงคำว่า lân lân
 • การออกเสียงคำว่า knyn knyn
 • การออกเสียงคำว่า each each
 • การออกเสียงคำว่า sânenfjirtich sânenfjirtich
 • การออกเสียงคำว่า liif liif
 • การออกเสียงคำว่า beppe beppe
 • การออกเสียงคำว่า hûs hûs
 • การออกเสียงคำว่า omke omke
 • การออกเสียงคำว่า ljocht ljocht
 • การออกเสียงคำว่า hân hân
 • การออกเสียงคำว่า hynder hynder
 • การออกเสียงคำว่า jûn jûn
 • การออกเสียงคำว่า lûd lûd
 • การออกเสียงคำว่า foarbyld foarbyld
 • การออกเสียงคำว่า Famke Famke
 • การออกเสียงคำว่า Wetter Wetter
 • การออกเสียงคำว่า ear ear
 • การออกเสียงคำว่า stien stien
 • การออกเสียงคำว่า stiselmoal stiselmoal
 • การออกเสียงคำว่า wikker wikker
 • การออกเสียงคำว่า geit geit
 • การออกเสียงคำว่า akwadukt akwadukt
 • การออกเสียงคำว่า hin hin
 • การออกเสียงคำว่า komkommer komkommer
 • การออกเสียงคำว่า bile bile
 • การออกเสียงคำว่า goeie goeie
 • การออกเสียงคำว่า Oentsjerk Oentsjerk
 • การออกเสียงคำว่า berch berch
 • การออกเสียงคำว่า grinswacht grinswacht
 • การออกเสียงคำว่า Ingelân Ingelân
 • การออกเสียงคำว่า Swier Swier
 • การออกเสียงคำว่า tapyt tapyt
 • การออกเสียงคำว่า kâld kâld
 • การออกเสียงคำว่า koal koal
 • การออกเสียงคำว่า grien grien
 • การออกเสียงคำว่า stoepe stoepe
 • การออกเสียงคำว่า advys advys
 • การออกเสียงคำว่า Angelsaksyske Angelsaksyske
 • การออกเสียงคำว่า papier papier
 • การออกเสียงคำว่า brea brea
 • การออกเสียงคำว่า koalstof koalstof
 • การออกเสียงคำว่า moai moai
 • การออกเสียงคำว่า Grut-Brittanje Grut-Brittanje
 • การออกเสียงคำว่า freonskip freonskip
 • การออกเสียงคำว่า jûnbea jûnbea
 • การออกเสียงคำว่า dêr dêr
 • การออกเสียงคำว่า nijs nijs
 • การออกเสียงคำว่า fjoer fjoer
 • การออกเสียงคำว่า frou frou
 • การออกเสียงคำว่า tún tún
 • การออกเสียงคำว่า boargemaster boargemaster
 • การออกเสียงคำว่า Panne Panne
 • การออกเสียงคำว่า kening kening
 • การออกเสียงคำว่า Dronryp Dronryp
 • การออกเสียงคำว่า loft loft
 • การออกเสียงคำว่า spin spin
 • การออกเสียงคำว่า Ik hâld fan dy Ik hâld fan dy
 • การออกเสียงคำว่า acht acht
 • การออกเสียงคำว่า knyflok knyflok
 • การออกเสียงคำว่า oalje oalje
 • การออกเสียงคำว่า skyld skyld
 • การออกเสียงคำว่า foet foet
 • การออกเสียงคำว่า dochter dochter
 • การออกเสียงคำว่า Dútslân Dútslân
 • การออกเสียงคำว่า griente griente
 • การออกเสียงคำว่า mais mais
 • การออกเสียงคำว่า brandewyn brandewyn
 • การออกเสียงคำว่า foarjier foarjier
 • การออกเสียงคำว่า himel himel
 • การออกเสียงคำว่า bennejester bennejester
 • การออกเสียงคำว่า lyk lyk
 • การออกเสียงคำว่า wike wike
 • การออกเสียงคำว่า Mangel Mangel
 • การออกเสียงคำว่า yn yn
 • การออกเสียงคำว่า iten iten
 • การออกเสียงคำว่า wetterstof wetterstof
 • การออกเสียงคำว่า baarch baarch
 • การออกเสียงคำว่า swart swart
 • การออกเสียงคำว่า Burd Burd
 • การออกเสียงคำว่า troch troch