ภาษา: ภาษาฟรีเซียตะวันตก [Frysk]

กลับไปยังภาษาฟรีเซียตะวันตก

 • การออกเสียง : fierljeppen fierljeppen
 • การออกเสียง : Ljouwert Ljouwert
 • การออกเสียง : masinegewear masinegewear
 • การออกเสียง : Sûker Sûker
 • การออกเสียง : jier jier
 • การออกเสียง : fjouwer fjouwer
 • การออกเสียง : guozzen guozzen
 • การออกเสียง : hûn hûn
 • การออกเสียง : iis iis
 • การออกเสียง : jild jild
 • การออกเสียง : lân lân
 • การออกเสียง : knyn knyn
 • การออกเสียง : each each
 • การออกเสียง : beppe beppe
 • การออกเสียง : sânenfjirtich sânenfjirtich
 • การออกเสียง : liif liif
 • การออกเสียง : hûs hûs
 • การออกเสียง : omke omke
 • การออกเสียง : ljocht ljocht
 • การออกเสียง : hân hân
 • การออกเสียง : hynder hynder
 • การออกเสียง : jûn jûn
 • การออกเสียง : lûd lûd
 • การออกเสียง : foarbyld foarbyld
 • การออกเสียง : Famke Famke
 • การออกเสียง : Wetter Wetter
 • การออกเสียง : ear ear
 • การออกเสียง : stien stien
 • การออกเสียง : goeie goeie
 • การออกเสียง : akwadukt akwadukt
 • การออกเสียง : geit geit
 • การออกเสียง : stiselmoal stiselmoal
 • การออกเสียง : wikker wikker
 • การออกเสียง : komkommer komkommer
 • การออกเสียง : bile bile
 • การออกเสียง : hin hin
 • การออกเสียง : nijs nijs
 • การออกเสียง : berch berch
 • การออกเสียง : moai moai
 • การออกเสียง : Oentsjerk Oentsjerk
 • การออกเสียง : grinswacht grinswacht
 • การออกเสียง : grien grien
 • การออกเสียง : Ingelân Ingelân
 • การออกเสียง : Swier Swier
 • การออกเสียง : tapyt tapyt
 • การออกเสียง : kâld kâld
 • การออกเสียง : brea brea
 • การออกเสียง : koal koal
 • การออกเสียง : Angelsaksyske Angelsaksyske
 • การออกเสียง : papier papier
 • การออกเสียง : stoepe stoepe
 • การออกเสียง : advys advys
 • การออกเสียง : Ik hâld fan dy Ik hâld fan dy
 • การออกเสียง : Grut-Brittanje Grut-Brittanje
 • การออกเสียง : freonskip freonskip
 • การออกเสียง : koalstof koalstof
 • การออกเสียง : jûnbea jûnbea
 • การออกเสียง : dêr dêr
 • การออกเสียง : frou frou
 • การออกเสียง : mais mais
 • การออกเสียง : fjoer fjoer
 • การออกเสียง : boargemaster boargemaster
 • การออกเสียง : tún tún
 • การออกเสียง : Panne Panne
 • การออกเสียง : kening kening
 • การออกเสียง : Dronryp Dronryp
 • การออกเสียง : loft loft
 • การออกเสียง : acht acht
 • การออกเสียง : spin spin
 • การออกเสียง : knyflok knyflok
 • การออกเสียง : oalje oalje
 • การออกเสียง : skyld skyld
 • การออกเสียง : foet foet
 • การออกเสียง : dochter dochter
 • การออกเสียง : Dútslân Dútslân
 • การออกเสียง : griente griente
 • การออกเสียง : lyk lyk
 • การออกเสียง : brandewyn brandewyn
 • การออกเสียง : foarjier foarjier
 • การออกเสียง : iten iten
 • การออกเสียง : himel himel
 • การออกเสียง : bennejester bennejester
 • การออกเสียง : wike wike
 • การออกเสียง : yn yn
 • การออกเสียง : swart swart
 • การออกเสียง : baarch baarch
 • การออกเสียง : troch troch
 • การออกเสียง : Mangel Mangel
 • การออกเสียง : wetterstof wetterstof
 • การออกเสียง : Burd Burd