ภาษา: ภาษาเอสเปรันโต [Esperanto]

กลับไปยังภาษาเอสเปรันโต

 • การออกเสียง : universo universo
 • การออกเสียง : amikeco amikeco
 • การออกเสียง : nia nia
 • การออกเสียง : ĝi ĝi
 • การออกเสียง : Vito Vito
 • การออกเสียง : dormas dormas
 • การออกเสียง : religion religion
 • การออกเสียง : 31 31
 • การออกเสียง : nokto nokto
 • การออกเสียง : hejmo hejmo
 • การออกเสียง : esti esti
 • การออกเสียง : ŭ ŭ
 • การออกเสียง : 16 16
 • การออกเสียง : aero aero
 • การออกเสียง : manoj manoj
 • การออกเสียง : Douro Douro
 • การออกเสียง : 18 18
 • การออกเสียง : si si
 • การออกเสียง : 1994 1994
 • การออกเสียง : Caro Caro
 • การออกเสียง : Klara Klara
 • การออกเสียง : Beata Beata
 • การออกเสียง : ĉ ĉ
 • การออกเสียง : 2001 2001
 • การออกเสียง : vere vere
 • การออกเสียง : palace palace
 • การออกเสียง : periodo periodo
 • การออกเสียง : Suno Suno
 • การออกเสียง : 2007 2007
 • การออกเสียง : stereotipo stereotipo
 • การออกเสียง : intervalo intervalo
 • การออกเสียง : harakiri harakiri
 • การออกเสียง : 12 12
 • การออกเสียง : ajna ajna
 • การออกเสียง : cara cara
 • การออกเสียง : vidi vidi
 • การออกเสียง : 17 17
 • การออกเสียง : najtingalo najtingalo
 • การออกเสียง : 400 400
 • การออกเสียง : 43 43
 • การออกเสียง : mensogi mensogi
 • การออกเสียง : balia balia
 • การออกเสียง : lago lago
 • การออกเสียง : Avon Avon
 • การออกเสียง : avokado avokado
 • การออกเสียง : 1°C 1°C
 • การออกเสียง : nul nul
 • การออกเสียง : lian lian
 • การออกเสียง : rato rato
 • การออกเสียง : facile facile
 • การออกเสียง : juna juna
 • การออกเสียง : Idaho Idaho
 • การออกเสียง : Rado Rado
 • การออกเสียง : riĉeco riĉeco
 • การออกเสียง : Linda Linda
 • การออกเสียง : mila mila
 • การออกเสียง : Duolingo Duolingo
 • การออกเสียง : kvar kvar
 • การออกเสียง : ĥ ĥ
 • การออกเสียง : private private
 • การออกเสียง : novembro novembro
 • การออกเสียง : filantropo filantropo
 • การออกเสียง : respondo respondo
 • การออกเสียง : Migros Migros
 • การออกเสียง : dia dia
 • การออกเสียง : mem mem
 • การออกเสียง : nu nu
 • การออกเสียง : 2006 2006
 • การออกเสียง : Montenegro Montenegro
 • การออกเสียง : 700 700
 • การออกเสียง : kapo kapo
 • การออกเสียง : laca laca
 • การออกเสียง : 1996 1996
 • การออกเสียง : 21 21
 • การออกเสียง : Bona Bona
 • การออกเสียง : rapide rapide
 • การออกเสียง : pato pato
 • การออกเสียง : vino vino
 • การออกเสียง : alta alta
 • การออกเสียง : tie tie
 • การออกเสียง : strange strange
 • การออกเสียง : 101 101
 • การออกเสียง : USB USB
 • การออกเสียง : blinda blinda
 • การออกเสียง : valida valida
 • การออกเสียง : incesto incesto
 • การออกเสียง : trista trista
 • การออกเสียง : post post
 • การออกเสียง : tempo tempo
 • การออกเสียง : el el