ภาษา: ภาษาอังกฤษ [English]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

 • การออกเสียง : Sean Sean
 • การออกเสียง : head head
 • การออกเสียง : parkour parkour
 • การออกเสียง : sandwich sandwich
 • การออกเสียง : LOL LOL
 • การออกเสียง : bachelor's degree bachelor's degree
 • การออกเสียง : vegetarian vegetarian
 • การออกเสียง : California California
 • การออกเสียง : Tokyo Tokyo
 • การออกเสียง : door door
 • การออกเสียง : welcome welcome
 • การออกเสียง : thousand thousand
 • การออกเสียง : lunch lunch
 • การออกเสียง : Yvonne Yvonne
 • การออกเสียง : teacher teacher
 • การออกเสียง : pull pull
 • การออกเสียง : process process
 • การออกเสียง : monk monk
 • การออกเสียง : type type
 • การออกเสียง : pen pen
 • การออกเสียง : PayPal PayPal
 • การออกเสียง : arm arm
 • การออกเสียง : auxiliary auxiliary
 • การออกเสียง : neither neither
 • การออกเสียง : Ed Sheeran Ed Sheeran
 • การออกเสียง : American American
 • การออกเสียง : light light
 • การออกเสียง : sound sound
 • การออกเสียง : dual dual
 • การออกเสียง : leather leather
 • การออกเสียง : Thailand Thailand
 • การออกเสียง : thunder thunder
 • การออกเสียง : tired tired
 • การออกเสียง : purchase purchase
 • การออกเสียง : vulture vulture
 • การออกเสียง : which which
 • การออกเสียง : front front
 • การออกเสียง : best best
 • การออกเสียง : Uniqlo Uniqlo
 • การออกเสียง : bother bother
 • การออกเสียง : laptop laptop
 • การออกเสียง : escape escape
 • การออกเสียง : balance balance
 • การออกเสียง : vagina vagina
 • การออกเสียง : brought brought
 • การออกเสียง : death death
 • การออกเสียง : resource resource
 • การออกเสียง : saw saw
 • การออกเสียง : dawn dawn
 • การออกเสียง : wolf wolf
 • การออกเสียง : done done
 • การออกเสียง : man man
 • การออกเสียง : taught taught
 • การออกเสียง : wash wash
 • การออกเสียง : bed bed
 • การออกเสียง : clear clear
 • การออกเสียง : wasp wasp
 • การออกเสียง : versus versus
 • การออกเสียง : Fortune Fortune
 • การออกเสียง : episode episode
 • การออกเสียง : distribution distribution
 • การออกเสียง : kind kind
 • การออกเสียง : court court
 • การออกเสียง : X X
 • การออกเสียง : lamp lamp
 • การออกเสียง : woman woman
 • การออกเสียง : guide guide
 • การออกเสียง : cathedral cathedral
 • การออกเสียง : address address
 • การออกเสียง : throat throat
 • การออกเสียง : guinea pig guinea pig
 • การออกเสียง : another another
 • การออกเสียง : pillow pillow
 • การออกเสียง : regular regular
 • การออกเสียง : hippopotamus hippopotamus
 • การออกเสียง : agriculture agriculture
 • การออกเสียง : haven't haven't
 • การออกเสียง : tea tea
 • การออกเสียง : pilot pilot
 • การออกเสียง : whatever whatever
 • การออกเสียง : fuel fuel
 • การออกเสียง : Initiative Initiative
 • การออกเสียง : honest honest
 • การออกเสียง : drawer drawer
 • การออกเสียง : bouquet bouquet
 • การออกเสียง : search search
 • การออกเสียง : Charles Charles
 • การออกเสียง : stop stop
 • การออกเสียง : shit shit
 • การออกเสียง : create create