ภาษา: ภาษาอังกฤษ [English]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

 • การออกเสียง : agile agile
 • การออกเสียง : university university
 • การออกเสียง : garbage garbage
 • การออกเสียง : above above
 • การออกเสียง : tower tower
 • การออกเสียง : medicine medicine
 • การออกเสียง : no no
 • การออกเสียง : front front
 • การออกเสียง : neither neither
 • การออกเสียง : train train
 • การออกเสียง : cover cover
 • การออกเสียง : advantage advantage
 • การออกเสียง : euro euro
 • การออกเสียง : teeth teeth
 • การออกเสียง : zoo zoo
 • การออกเสียง : Saturday Saturday
 • การออกเสียง : family family
 • การออกเสียง : describe describe
 • การออกเสียง : taught taught
 • การออกเสียง : envelope envelope
 • การออกเสียง : death death
 • การออกเสียง : director director
 • การออกเสียง : Yvonne Yvonne
 • การออกเสียง : why why
 • การออกเสียง : agriculture agriculture
 • การออกเสียง : anal anal
 • การออกเสียง : pier pier
 • การออกเสียง : vulture vulture
 • การออกเสียง : race race
 • การออกเสียง : success success
 • การออกเสียง : favorite favorite
 • การออกเสียง : honest honest
 • การออกเสียง : light light
 • การออกเสียง : not not
 • การออกเสียง : door door
 • การออกเสียง : arm arm
 • การออกเสียง : baby baby
 • การออกเสียง : vegetarian vegetarian
 • การออกเสียง : right right
 • การออกเสียง : available available
 • การออกเสียง : temperature temperature
 • การออกเสียง : wifi wifi
 • การออกเสียง : done done
 • การออกเสียง : Nike Nike
 • การออกเสียง : head head
 • การออกเสียง : length length
 • การออกเสียง : dual dual
 • การออกเสียง : monk monk
 • การออกเสียง : wash wash
 • การออกเสียง : old old
 • การออกเสียง : auxiliary auxiliary
 • การออกเสียง : laptop laptop
 • การออกเสียง : parkour parkour
 • การออกเสียง : Ed Sheeran Ed Sheeran
 • การออกเสียง : appreciate appreciate
 • การออกเสียง : volume volume
 • การออกเสียง : leather leather
 • การออกเสียง : figure figure
 • การออกเสียง : saw saw
 • การออกเสียง : throat throat
 • การออกเสียง : another another
 • การออกเสียง : Tokyo Tokyo
 • การออกเสียง : type type
 • การออกเสียง : tired tired
 • การออกเสียง : Garmin Garmin
 • การออกเสียง : bother bother
 • การออกเสียง : search search
 • การออกเสียง : purchase purchase
 • การออกเสียง : liaise liaise
 • การออกเสียง : welcome welcome
 • การออกเสียง : versus versus
 • การออกเสียง : museum museum
 • การออกเสียง : face face
 • การออกเสียง : together together
 • การออกเสียง : telephone telephone
 • การออกเสียง : duck duck
 • การออกเสียง : LOL LOL
 • การออกเสียง : sandwich sandwich
 • การออกเสียง : laundry laundry
 • การออกเสียง : lunch lunch
 • การออกเสียง : hot hot
 • การออกเสียง : best best
 • การออกเสียง : fork fork
 • การออกเสียง : America America
 • การออกเสียง : cow cow
 • การออกเสียง : rat rat
 • การออกเสียง : wolf wolf
 • การออกเสียง : find find
 • การออกเสียง : gold gold
 • การออกเสียง : pilot pilot