ภาษา: ภาษาอังกฤษ [English]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

 • การออกเสียง : advertisement advertisement
 • การออกเสียง : film film
 • การออกเสียง : language language
 • การออกเสียง : Spotify Spotify
 • การออกเสียง : Adidas Adidas
 • การออกเสียง : study study
 • การออกเสียง : awesome awesome
 • การออกเสียง : skechers skechers
 • การออกเสียง : have have
 • การออกเสียง : Apple Apple
 • การออกเสียง : but but
 • การออกเสียง : mosquito mosquito
 • การออกเสียง : car car
 • การออกเสียง : love love
 • การออกเสียง : tongue tongue
 • การออกเสียง : castle castle
 • การออกเสียง : syrup syrup
 • การออกเสียง : category category
 • การออกเสียง : father father
 • การออกเสียง : as as
 • การออกเสียง : forever forever
 • การออกเสียง : or or
 • การออกเสียง : pronunciation pronunciation
 • การออกเสียง : work work
 • การออกเสียง : elite elite
 • การออกเสียง : all all
 • การออกเสียง : mother mother
 • การออกเสียง : England England
 • การออกเสียง : clothes clothes
 • การออกเสียง : Birkenstock Birkenstock
 • การออกเสียง : certainly certainly
 • การออกเสียง : butter butter
 • การออกเสียง : bathroom bathroom
 • การออกเสียง : headache headache
 • การออกเสียง : natural natural
 • การออกเสียง : lettuce lettuce
 • การออกเสียง : aren't aren't
 • การออกเสียง : dessert dessert
 • การออกเสียง : book book
 • การออกเสียง : laugh laugh
 • การออกเสียง : purple purple
 • การออกเสียง : word word
 • การออกเสียง : immediately immediately
 • การออกเสียง : hospital hospital
 • การออกเสียง : vase vase
 • การออกเสียง : electric electric
 • การออกเสียง : vitamin vitamin
 • การออกเสียง : second second
 • การออกเสียง : walk walk
 • การออกเสียง : time time
 • การออกเสียง : guava guava
 • การออกเสียง : octopus octopus
 • การออกเสียง : ask ask
 • การออกเสียง : bath bath
 • การออกเสียง : owl owl
 • การออกเสียง : environment environment
 • การออกเสียง : vocabulary vocabulary
 • การออกเสียง : prison prison
 • การออกเสียง : school school
 • การออกเสียง : this this
 • การออกเสียง : know know
 • การออกเสียง : hamburger hamburger
 • การออกเสียง : wrath wrath
 • การออกเสียง : autumn autumn
 • การออกเสียง : psoriasis psoriasis
 • การออกเสียง : button button
 • การออกเสียง : chaos chaos
 • การออกเสียง : found found
 • การออกเสียง : secretary secretary
 • การออกเสียง : bored bored
 • การออกเสียง : bread bread
 • การออกเสียง : better better
 • การออกเสียง : badminton badminton
 • การออกเสียง : basil basil
 • การออกเสียง : important important
 • การออกเสียง : mayonnaise mayonnaise
 • การออกเสียง : about about
 • การออกเสียง : grass grass
 • การออกเสียง : foreigner foreigner
 • การออกเสียง : interesting interesting
 • การออกเสียง : Total Total
 • การออกเสียง : camera camera
 • การออกเสียง : weather weather
 • การออกเสียง : status status
 • การออกเสียง : February February
 • การออกเสียง : library library
 • การออกเสียง : blood blood
 • การออกเสียง : their their
 • การออกเสียง : these these
 • การออกเสียง : nausea nausea