ภาษา: ครี [nêhiyawêwin]

กลับไปยังครี

 • การออกเสียง : niya
  niya
 • การออกเสียง : ana
  ana
 • การออกเสียง : katay
  katay
 • การออกเสียง : amiskwaciwâskahikan ohci niya
  amiskwaciwâskahikan ohci niya
 • การออกเสียง : awa
  awa
 • การออกเสียง : kiya
  kiya
 • การออกเสียง : hay hay
  hay hay
 • การออกเสียง : matay
  matay
 • การออกเสียง : nêhiyawêwin
  nêhiyawêwin
 • การออกเสียง : wiya
  wiya
 • การออกเสียง : Nimis
  Nimis
 • การออกเสียง : nêhiyaw
  nêhiyaw
 • การออกเสียง : takwâkin
  takwâkin
 • การออกเสียง : miyo-kîsikâw
  miyo-kîsikâw
 • การออกเสียง : môhpanak
  môhpanak
 • การออกเสียง : mahihkan
  mahihkan