ภาษา: ครี [nêhiyawêwin]

กลับไปยังครี

 • การออกเสียง : ana ana
 • การออกเสียง : awa awa
 • การออกเสียง : kiya kiya
 • การออกเสียง : hay hay hay hay
 • การออกเสียง : nêhiyawêwin nêhiyawêwin
 • การออกเสียง : niya niya
 • การออกเสียง : Nimis Nimis
 • การออกเสียง : amiskwaciwâskahikan ohci niya amiskwaciwâskahikan ohci niya
 • การออกเสียง : nêhiyaw nêhiyaw
 • การออกเสียง : wiya wiya
 • การออกเสียง : takwâkin takwâkin
 • การออกเสียง : miyo-kîsikâw miyo-kîsikâw
 • การออกเสียง : môhpanak môhpanak
 • การออกเสียง : mahihkan mahihkan