ภาษา: คาตาลัน [Català]

กลับไปยัง คาตาลัน

 • การออกเสียงคำว่า inimitabilitat inimitabilitat
 • การออกเสียงคำว่า ininstaurable ininstaurable
 • การออกเสียงคำว่า ininflamabilitat ininflamabilitat
 • การออกเสียงคำว่า inimprovisable inimprovisable
 • การออกเสียงคำว่า ininterrompudament ininterrompudament
 • การออกเสียงคำว่า ininterpretable ininterpretable
 • การออกเสียงคำว่า inintermitent inintermitent
 • การออกเสียงคำว่า iniquament iniquament
 • การออกเสียงคำว่า ininterromput ininterromput
 • การออกเสียงคำว่า injuriosament injuriosament
 • การออกเสียงคำว่า injectiu injectiu
 • การออกเสียงคำว่า iniquitat iniquitat
 • การออกเสียงคำว่า injustificadament injustificadament
 • การออกเสียงคำว่า injustificablement injustificablement
 • การออกเสียงคำว่า injustificable injustificable
 • การออกเสียงคำว่า innatisme innatisme
 • การออกเสียงคำว่า innascibilitat innascibilitat
 • การออกเสียงคำว่า injustificat injustificat
 • การออกเสียงคำว่า innoblement innoblement
 • การออกเสียงคำว่า innivat innivat
 • การออกเสียงคำว่า innocentesa innocentesa
 • การออกเสียงคำว่า innocentada innocentada
 • การออกเสียงคำว่า innominable innominable
 • การออกเสียงคำว่า innomenable innomenable
 • การออกเสียงคำว่า innocentment innocentment
 • การออกเสียงคำว่า inobjectable inobjectable
 • การออกเสียงคำว่า inobedient inobedient
 • การออกเสียงคำว่า innutritiu innutritiu
 • การออกเสียงคำว่า inoculador inoculador
 • การออกเสียงคำว่า inocibe inocibe
 • การออกเสียงคำว่า inofensivament inofensivament
 • การออกเสียงคำว่า inocupat inocupat
 • การออกเสียงคำว่า inoperculat inoperculat
 • การออกเสียงคำว่า inomissible inomissible
 • การออกเสียงคำว่า inoficiositat inoficiositat
 • การออกเสียงคำว่า inoportunitat inoportunitat
 • การออกเสียงคำว่า inoportunament inoportunament
 • การออกเสียงคำว่า inopinable inopinable
 • การออกเสียงคำว่า inordenat inordenat
 • การออกเสียงคำว่า inordenadament inordenadament
 • การออกเสียงคำว่า inopugnable inopugnable
 • การออกเสียงคำว่า inotropisme inotropisme
 • การออกเสียงคำว่า inosita inosita
 • การออกเสียงคำว่า inorganitzable inorganitzable
 • การออกเสียงคำว่า inqualificablement inqualificablement
 • การออกเสียงคำว่า inqualificable inqualificable
 • การออกเสียงคำว่า inquisitorialment inquisitorialment
 • การออกเสียงคำว่า inquisitiu inquisitiu
 • การออกเสียงคำว่า inquiridor inquiridor
 • การออกเสียงคำว่า insaciablement insaciablement
 • การออกเสียงคำว่า insaciabilitat insaciabilitat
 • การออกเสียงคำว่า insabut insabut
 • การออกเสียงคำว่า insadollable insadollable
 • การออกเสียงคำว่า insaculador insaculador
 • การออกเสียงคำว่า insaciat insaciat
 • การออกเสียงคำว่า insatisfet insatisfet
 • การออกเสียงคำว่า insalubritat insalubritat
 • การออกเสียงคำว่า inscriptor inscriptor
 • การออกเสียงคำว่า insaturat insaturat
 • การออกเสียงคำว่า insaturable insaturable
 • การออกเสียงคำว่า insegmentat insegmentat
 • การออกเสียงคำว่า insecable insecable
 • การออกเสียงคำว่า inscrutabilitat inscrutabilitat
 • การออกเสียงคำว่า insenescent insenescent
 • การออกเสียงคำว่า inseguretat inseguretat
 • การออกเสียงคำว่า inseguible inseguible
 • การออกเสียงคำว่า insensibilitzador insensibilitzador
 • การออกเสียงคำว่า insensibilitat insensibilitat
 • การออกเสียงคำว่า insensatesa insensatesa
 • การออกเสียงคำว่า insignement insignement
 • การออกเสียงคำว่า inserible inserible
 • การออกเสียงคำว่า inseparabilitat inseparabilitat
 • การออกเสียงคำว่า insinuatiu insinuatiu
 • การออกเสียงคำว่า insinuable insinuable
 • การออกเสียงคำว่า insistentment insistentment
 • การออกเสียงคำว่า insipiditat insipiditat
 • การออกเสียงคำว่า insipidesa insipidesa
 • การออกเสียงคำว่า insofriblement insofriblement
 • การออกเสียงคำว่า insofrible insofrible
 • การออกเสียงคำว่า insociabilitat insociabilitat
 • การออกเสียงคำว่า insolentment insolentment
 • การออกเสียงคำว่า insoldable insoldable
 • การออกเสียงคำว่า insonoritzar insonoritzar
 • การออกเสียงคำว่า insolubilitat insolubilitat
 • การออกเสียงคำว่า insolidaritat insolidaritat
 • การออกเสียงคำว่า insospitat insospitat
 • การออกเสียงคำว่า insospitable insospitable
 • การออกเสียงคำว่า instantani instantani
 • การออกเสียงคำว่า inspiratiu inspiratiu
 • การออกเสียงคำว่า inspirable inspirable