ภาษา: มาปุดังกัน [Mapudungun]

กลับไปยังมาปุดังกัน

 • การออกเสียง : regle regle
 • การออกเสียง : kollella kollella
 • การออกเสียง : Mapudungun Mapudungun
 • การออกเสียง : mo mo
 • การออกเสียง : ruka ruka
 • การออกเสียง : antü antü
 • การออกเสียง : kodkülla kodkülla
 • การออกเสียง : küyeṉ küyeṉ
 • การออกเสียง : domo domo
 • การออกเสียง : fill fill
 • การออกเสียง : lil lil
 • การออกเสียง : walüg walüg
 • การออกเสียง : ayelen ayelen
 • การออกเสียง : am am
 • การออกเสียง : chao chao
 • การออกเสียง : meli meli
 • การออกเสียง : kayu kayu
 • การออกเสียง : püḻü püḻü
 • การออกเสียง : papay papay
 • การออกเสียง : mawüṉ mawüṉ
 • การออกเสียง : dungun dungun
 • การออกเสียง : awka awka
 • การออกเสียง : kallfü kallfü
 • การออกเสียง : pingen pingen
 • การออกเสียง : piwke piwke
 • การออกเสียง : kom kom
 • การออกเสียง : küla küla
 • การออกเสียง : mapu mapu
 • การออกเสียง : kuse kuse
 • การออกเสียง : wiya wiya
 • การออกเสียง : chem chem
 • การออกเสียง : ñaña ñaña
 • การออกเสียง : mari mari mari mari
 • การออกเสียง : pewü pewü
 • การออกเสียง : kutri kutri
 • การออกเสียง : sumel sumel
 • การออกเสียง : tromü tromü
 • การออกเสียง : eymi eymi
 • การออกเสียง : ayiwkülen ayiwkülen
 • การออกเสียง : ütrüftükuafimün ütrüftükuafimün
 • การออกเสียง : makuñ makuñ
 • การออกเสียง : pura pura
 • การออกเสียง : wüṉ wüṉ
 • การออกเสียง : rere rere
 • การออกเสียง : pangi pangi
 • การออกเสียง : mongen mongen
 • การออกเสียง : aylla aylla
 • การออกเสียง : kuram kuram
 • การออกเสียง : challa challa
 • การออกเสียง : iñche iñche
 • การออกเสียง : trukur trukur
 • การออกเสียง : ṉamuṉ ṉamuṉ
 • การออกเสียง : chachay chachay
 • การออกเสียง : ngulngu ngulngu
 • การออกเสียง : kochü kochü
 • การออกเสียง : kuralnge kuralnge
 • การออกเสียง : liwen liwen
 • การออกเสียง : pichiwentru pichiwentru
 • การออกเสียง : ñire ñire
 • การออกเสียง : l'ewfü l'ewfü
 • การออกเสียง : fütra kuyfi fütra kuyfi
 • การออกเสียง : wirintukuwe wirintukuwe
 • การออกเสียง : iñchiw iñchiw
 • การออกเสียง : wingkadungun wingkadungun
 • การออกเสียง : perkü perkü
 • การออกเสียง : küḻa küḻa
 • การออกเสียง : mapu küzaw mapu küzaw
 • การออกเสียง : awna awna
 • การออกเสียง : trapi trapi
 • การออกเสียง : kangelu kangelu
 • การออกเสียง : kiñe kiñe
 • การออกเสียง : wüle wüle
 • การออกเสียง : koneku koneku
 • การออกเสียง : kewüṉ kewüṉ
 • การออกเสียง : pichidomo pichidomo
 • การออกเสียง : llalla llalla
 • การออกเสียง : kempu kempu
 • การออกเสียง : ṉamuṉ ṉamuṉ
 • การออกเสียง : choyke choyke
 • การออกเสียง : iney iney
 • การออกเสียง : wayki wayki
 • การออกเสียง : zugun zugun
 • การออกเสียง : anchü anchü
 • การออกเสียง : kofke kofke
 • การออกเสียง : lamuen lamuen
 • การออกเสียง : pichuñ pichuñ
 • การออกเสียง : dengüll dengüll
 • การออกเสียง : Ankawenu Ankawenu
 • การออกเสียง : weku weku
 • การออกเสียง : kechu kechu