ภาษา: อะดีจีน [адыгэбзэ]

กลับไปยังอะดีจีน

 • การออกเสียง : O O
 • การออกเสียง : ты ты
 • การออกเสียง : и и
 • การออกเสียง : стакан стакан
 • การออกเสียง : тын тын
 • การออกเสียง : бай бай
 • การออกเสียง : тхьэуегъэпсэу тхьэуегъэпсэу
 • การออกเสียง : адыгэ адыгэ
 • การออกเสียง : Батыр Батыр
 • การออกเสียง : зэкъошныгъ зэкъошныгъ
 • การออกเสียง : Гъожьы Гъожьы
 • การออกเสียง : шхъуантӏэ шхъуантӏэ
 • การออกเสียง : у у
 • การออกเสียง : пчэдыжьышх пчэдыжьышх
 • การออกเสียง : Ары Ары
 • การออกเสียง : ит ит
 • การออกเสียง : сабын сабын
 • การออกเสียง : Мыекъуапэ Мыекъуапэ
 • การออกเสียง : ку ку
 • การออกเสียง : утын утын
 • การออกเสียง : шъо шъо
 • การออกเสียง : Дарий Дарий
 • การออกเสียง : дао дао
 • การออกเสียง : акъыл хэлъэу акъыл хэлъэу
 • การออกเสียง : гу гу
 • การออกเสียง : плӏы плӏы
 • การออกเสียง : псы псы
 • การออกเสียง : шӏулъэгъуныгъ шӏулъэгъуныгъ
 • การออกเสียง : иакъыл къызэрихьыкӏэ иакъыл къызэрихьыкӏэ
 • การออกเสียง : ЛъапцIэ ЛъапцIэ
 • การออกเสียง : шӀуцӀэ шӀуцӀэ
 • การออกเสียง : лӏы лӏы
 • การออกเสียง : ион ион
 • การออกเสียง : сабый сабый
 • การออกเสียง : сай сай
 • การออกเสียง : гот гот
 • การออกเสียง : плъыжьы плъыжьы
 • การออกเสียง : уцышъо уцышъо
 • การออกเสียง : бэ бэ
 • การออกเสียง : ис ис
 • การออกเสียง : къалэ къалэ
 • การออกเสียง : дадэ дадэ
 • การออกเสียง : осы осы
 • การออกเสียง : Фыжьы Фыжьы
 • การออกเสียง : ес ес
 • การออกเสียง : цы цы
 • การออกเสียง : анэш анэш
 • การออกเสียง : джэгу джэгу
 • การออกเสียง : лы лы
 • การออกเสียง : гъэ гъэ
 • การออกเสียง : Адыгэ къашъохэр Адыгэ къашъохэр
 • การออกเสียง : ХьацIэ-пIацIэ ХьацIэ-пIацIэ
 • การออกเสียง : цӏынэ цӏынэ
 • การออกเสียง : Юныс Юныс
 • การออกเสียง : Абхъаз Абхъаз
 • การออกเสียง : Адыгабзэ Адыгабзэ
 • การออกเสียง : бысымгуащ бысымгуащ
 • การออกเสียง : сагъындакъ сагъындакъ
 • การออกเสียง : атекIуагъ атекIуагъ
 • การออกเสียง : Лъапсэ Лъапсэ
 • การออกเสียง : гущыIэн гущыIэн
 • การออกเสียง : амал амал
 • การออกเสียง : адыгэбзэ адыгэбзэ
 • การออกเสียง : иакъыл къэкӏон иакъыл къэкӏон
 • การออกเสียง : ет ет
 • การออกเสียง : тхьэ тхьэ
 • การออกเสียง : хы хы
 • การออกเสียง : гъончэнджIыгъ гъончэнджIыгъ
 • การออกเสียง : хэт хэт
 • การออกเสียง : бзэ бзэ
 • การออกเสียง : пӏэ пӏэ
 • การออกเสียง : унэ унэ
 • การออกเสียง : шыблэ шыблэ
 • การออกเสียง : тӏы тӏы
 • การออกเสียง : быты быты
 • การออกเสียง : чъыен чъыен
 • การออกเสียง : мыIомышI мыIомышI
 • การออกเสียง : къолъ къолъ
 • การออกเสียง : тыгъурыгъу тыгъурыгъу
 • การออกเสียง : ЛъапIэ ЛъапIэ
 • การออกเสียง : джадэ джадэ
 • การออกเสียง : дакъэ дакъэ
 • การออกเสียง : дагъэ дагъэ
 • การออกเสียง : шэплъ ежьашъо шэплъ ежьашъо
 • การออกเสียง : тхьaкIумкIыхь тхьaкIумкIыхь
 • การออกเสียง : шIуфэс шIуфэс
 • การออกเสียง : дзэ дзэ
 • การออกเสียง : ко ко
 • การออกเสียง : бытышъу бытышъу
 • การออกเสียง : Балый Балый