ภาษา: อะดีจีน [адыгэбзэ]

กลับไปยัง อะดีจีน

 • การออกเสียงคำว่า бысымгуащ бысымгуащ
 • การออกเสียงคำว่า бытышъу бытышъу
 • การออกเสียงคำว่า быты быты
 • การออกเสียงคำว่า иакъыл къызэрихьыкӏэ иакъыл къызэрихьыкӏэ
 • การออกเสียงคำว่า иакъыл къэкӏон иакъыл къэкӏон
 • การออกเสียงคำว่า акъыл хэлъэу акъыл хэлъэу
 • การออกเสียงคำว่า чъыен чъыен
 • การออกเสียงคำว่า гущыIэн гущыIэн
 • การออกเสียงคำว่า аIозэ аIозэ
 • การออกเสียงคำว่า аIоныр аIоныр
 • การออกเสียงคำว่า аIоу аIоу
 • การออกเสียงคำว่า амал амал
 • การออกเสียงคำว่า амал имыIэу амал имыIэу
 • การออกเสียงคำว่า егъэзыгьэкIэ егъэзыгьэкIэ
 • การออกเสียงคำว่า армырымэ армырымэ
 • การออกเสียงคำว่า анахь анахь
 • การออกเสียงคำว่า анахь макIэу анахь макIэу
 • การออกเสียงคำว่า анахьыбэу анахьыбэу
 • การออกเสียงคำว่า анахьэу анахьэу
 • การออกเสียงคำว่า анэш анэш
 • การออกเสียงคำว่า ныдэлъфыбз ныдэлъфыбз
 • การออกเสียงคำว่า нынэпIос нынэпIос
 • การออกเสียงคำว่า ныпIашъ ныпIашъ
 • การออกเสียงคำว่า тэтэжъ тэтэжъ
 • การออกเสียงคำว่า хэку хэку
 • การออกเสียงคำว่า нышыпхъу нышыпхъу
 • การออกเสียงคำว่า ащ фэдиз ащ фэдиз
 • การออกเสียงคำว่า апч апч
 • การออกเสียงคำว่า тет тет
 • การออกเสียงคำว่า тес тес
 • การออกเสียงคำว่า телъ телъ
 • การออกเสียงคำว่า дэт дэт
 • การออกเสียงคำว่า дэлъ дэлъ
 • การออกเสียงคำว่า дэс дэс
 • การออกเสียงคำว่า Iут Iут
 • การออกเสียงคำว่า Iулъ Iулъ
 • การออกเสียงคำว่า Iус Iус
 • การออกเสียงคำว่า пэт пэт
 • การออกเสียงคำว่า пэс пэс
 • การออกเสียงคำว่า пэлъ пэлъ
 • การออกเสียงคำว่า щыт щыт
 • การออกเสียงคำว่า щыс щыс
 • การออกเสียงคำว่า щылъ щылъ
 • การออกเสียงคำว่า хэс хэс
 • การออกเสียงคำว่า хэлъ хэлъ
 • การออกเสียงคำว่า хэт хэт
 • การออกเสียงคำว่า ет ет
 • การออกเสียงคำว่า елъ елъ
 • การออกเสียงคำว่า ЕС ЕС
 • การออกเสียงคำว่า гос гос
 • การออกเสียงคำว่า гот гот
 • การออกเสียงคำว่า голъ голъ
 • การออกเสียงคำว่า къос къос
 • การออกเสียงคำว่า къот къот
 • การออกเสียงคำว่า къолъ къолъ
 • การออกเสียงคำว่า ис ис
 • การออกเสียงคำว่า ит ит
 • การออกเสียงคำว่า илъ илъ
 • การออกเสียงคำว่า бгъодэс бгъодэс
 • การออกเสียงคำว่า бгъодэт бгъодэт
 • การออกเสียงคำว่า бгъодэлъ бгъодэлъ
 • การออกเสียงคำว่า апэрэ апэрэ
 • การออกเสียงคำว่า Ары Ары
 • การออกเสียงคำว่า ары пакIошъ ары пакIошъ
 • การออกเสียงคำว่า арауштын арауштын
 • การออกเสียงคำว่า аргъой аргъой
 • การออกเสียงคำว่า бэдзэнэшъу бэдзэнэшъу
 • การออกเสียงคำว่า арми арми
 • การออกเสียงคำว่า армырамэ армырамэ
 • การออกเสียงคำว่า арымэ арымэ
 • การออกเสียงคำว่า арэу щытмэ арэу щытмэ
 • การออกเสียงคำว่า арыщтын арыщтын
 • การออกเสียงคำว่า мыIомышI мыIомышI
 • การออกเสียงคำว่า ары шъхьакIэ ары шъхьакIэ
 • การออกเสียงคำว่า ары шъхьае ары шъхьае
 • การออกเสียงคำว่า арэп арэп
 • การออกเสียงคำว่า шIуфэс шIуфэс
 • การออกเสียงคำว่า атекIуагъ атекIуагъ
 • การออกเสียงคำว่า убытын убытын
 • การออกเสียงคำว่า убын убын
 • การออกเสียงคำว่า тын тын
 • การออกเสียงคำว่า тIысын тIысын
 • การออกเสียงคำว่า тIын тIын
 • การออกเสียงคำว่า тэджын тэджын
 • การออกเสียงคำว่า гощын гощын
 • การออกเสียงคำว่า аужьыпкъэм аужьыпкъэм
 • การออกเสียงคำว่า ухын ухын
 • การออกเสียงคำว่า ухыпIэ ухыпIэ
 • การออกเสียงคำว่า аужыпкъэрэм аужыпкъэрэм
 • การออกเสียงคำว่า уIэн уIэн