คำ: tungpalem

สุ่มคำ: adayoaramatagtaolagsipudawis