ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
03/11/2015 overheard [en] overheard การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/11/2015 thrashing [en] thrashing การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2015 rotten to the core [en] rotten to the core การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/11/2015 undisputed [en] undisputed การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2015 third-person [en] third-person การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2015 bank statement [en] bank statement การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/11/2015 amphiprostyle [en] amphiprostyle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2015 Phrynichus [en] Phrynichus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2015 echini [en] echini การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2015 Euryale [en] Euryale การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2015 obliger [en] obliger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2015 canonicalize [en] canonicalize การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2015 squirearchal [en] squirearchal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2015 archaezoa [en] archaezoa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2015 ophthalmodynamometer [en] ophthalmodynamometer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2015 Sialolithotomy [en] Sialolithotomy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2015 squirearchy [en] squirearchy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2015 Letter of marque [en] Letter of marque การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2015 Aristagoras [en] Aristagoras การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2015 mountain range [en] mountain range การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2015 freeholder [en] freeholder การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2015 ampullaceous [en] ampullaceous การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2015 tinkly [en] tinkly การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2015 mopsy [en] mopsy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2015 Gwendolen Harleth [en] Gwendolen Harleth การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2015 isoprenoids [en] isoprenoids การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2015 Portuguese man-of-war [en] Portuguese man-of-war การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2015 thanks-offering [en] thanks-offering การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/10/2015 Houses of Parliament [en] Houses of Parliament การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/10/2015 Battle of Zama [en] Battle of Zama การออกเสียง 0คะแนนโหวต