wolofพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับwolofใน Forvo

หมวดหมู่: wolof ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwolof

133คำที่ติดแท็กโดย"wolof". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร
 • abadan การออกเสียง abadan [tr]
 • afal การออกเสียง afal [cy]
 • ak การออกเสียง ak [tr]
 • al การออกเสียง al [es]
 • bunt การออกเสียง bunt [de]
 • Boole การออกเสียง Boole [en]
 • bokk การออกเสียง bokk [wo]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bóli bóli [wo] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • Bon การออกเสียง Bon [fr]
 • Bés การออกเสียง Bés [wo]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bët bët [wo] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • bëre การออกเสียง bëre [wo]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ baxal baxal [wo | yua] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bàyyi bàyyi [wo] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • bëgg การออกเสียง bëgg [wo]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bëñ bëñ [wo] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • bañ การออกเสียง bañ [wo]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bànneex bànneex [wo] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • bataaxal การออกเสียง bataaxal [wo]
 • baat การออกเสียง baat [pa]
 • baax การออกเสียง baax [wo]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ baaxantal baaxantal [wo] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bàkk bàkk [wo] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • araf การออกเสียง araf [cy]
 • baal การออกเสียง baal [en]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ artu artu [wo] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • Baar การออกเสียง Baar [gsw]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ asamaan asamaan [wo] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ àtte àtte [wo] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ aw aw [ku | wo] อยู่ระหว่างการออกเสียง