VERB INFINITIVEพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับVERB INFINITIVEใน Forvo

หมวดหมู่: VERB INFINITIVE ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงVERB INFINITIVE

617คำที่ติดแท็กโดย"VERB INFINITIVE". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร