snailพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับsnailใน Forvo (จากการślimaczekไปยังслімак)

หมวดหมู่: snail ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsnail

29คำที่ติดแท็กโดย"snail". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร