numeraisพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับnumeraisใน Forvo (จากการvixésimo primeiroไปยังnovecentas)

หมวดหมู่: numerais ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnumerais