medicineพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับmedicineใน Forvo (จากการлимфомононуклеозไปยังhypodens)

หมวดหมู่: medicine ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmedicine