jet setพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับjet setใน Forvo (จากการBon chic bon genreไปยังmondanités)

หมวดหมู่: jet set ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงjet set