jet setพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับjet setใน Forvo (จากการapparenceไปยังToto l'aristo)

หมวดหมู่: jet set ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงjet set