interjectionพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับinterjectionใน Forvo

หมวดหมู่: interjection ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงinterjection

212คำที่ติดแท็กโดย"interjection". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร