infinitiveพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับinfinitiveใน Forvo

หมวดหมู่: infinitive ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงinfinitive