greetingsพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับgreetingsใน Forvo (จากการприветไปยังꋬꂻꈨꅪ)

หมวดหมู่: greetings ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgreetings

216คำที่ติดแท็กโดย"greetings". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร