fruitsพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับfruitsใน Forvo (จากการfaire sauterไปยังpitaya)

หมวดหมู่: fruits ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfruits