computaciónพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับcomputaciónใน Forvo

หมวดหมู่: computación ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcomputación

9คำที่ติดแท็กโดย"computación". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร