closenessพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับclosenessใน Forvo

หมวดหมู่: closeness ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcloseness

3คำที่ติดแท็กโดย"closeness". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร