Canadian pronunciationพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับCanadian pronunciationใน Forvo (จากการMétisไปยังMétis)

หมวดหมู่: Canadian pronunciation ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงCanadian pronunciation

1คำที่ติดแท็กโดย"Canadian pronunciation". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร