anteriorพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับanteriorใน Forvo

หมวดหมู่: anterior ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงanterior

2คำที่ติดแท็กโดย"anterior". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร