anglicisationพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับanglicisationใน Forvo

หมวดหมู่: anglicisation ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงanglicisation

129คำที่ติดแท็กโดย"anglicisation". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร