adjectiveพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับadjectiveใน Forvo (จากการvenerologiskไปยังponiżony)

หมวดหมู่: adjective ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjective