abreviaturaพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับabreviaturaใน Forvo

หมวดหมู่: abreviatura ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงabreviatura

7คำที่ติดแท็กโดย"abreviatura". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร