• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 2.280.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 13
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 7.678
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 0

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด