ปาเปียเมนโต้ คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง (จากการcabaไปยังagregá)

ภาษา: ปาเปียเมนโต้ [Papiamentu] กลับไปยังปาเปียเมนโต้

816 คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง. กลับไปยังปาเปียเมนโต้ [Papiamentu]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ cabacaba
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ cortacorta [agetif]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ baibai [yes, noms de langues, 汉语拼音, roge e negre, Tibeto-Burman language, Dali region, Yunnan, yellow mist]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ comecome [motion, verb, slang, to eat]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ chupachupa [Salitang kalye, salitang kanto, salitang balbal, Tagalog slang, pedestrian language, Balbal]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ batibati [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ BariBari [Italian city]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ armaarma [nom, weapon, espasa, fusil, sostantivo, soul]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ BibaBiba [nickname]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bebebebe [brand, butterfly]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ contaconta [sostantivo]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ceracera
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ canacana [nom, bible, tea]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ cordacorda
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ causacausa [sostantivo]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ babababa [baby, young child]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ araara [bird, Animal, noun, Newspapers - Catalan, Diaris catalans]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ baliabalia [languages, rzeczownik, noun, pranie, bielizna, odzież, pluskać się]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ debedebe
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ampliaamplia
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ brasabrasa [brasa]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ binibini [family members, names]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ alabáalabá
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ borbor [tree]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ abolíabolí
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ acercáacercá
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ adaptáadaptá
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ adoráadorá
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ afligíafligí
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ agregáagregá