ปาเปียเมนโต้ คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง (จากการbaiไปยังbati)

ภาษา: ปาเปียเมนโต้ [Papiamentu] กลับไปยังปาเปียเมนโต้

771 คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง. กลับไปยังปาเปียเมนโต้ [Papiamentu]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ baibai [yes, noms de langues, 汉语拼音, roge e negre, Tibeto-Burman language, Dali region, Yunnan, yellow mist]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ brekbrek [insects, animals]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ brasabrasa [brasa]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bendebende [female name, Belgium]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ biabia [Irish noun, focal coitianta]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ BibaBiba [nickname, rzeczownik, noun, popijawa, bibka, libacja]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ chupachupa [Salitang kalye, salitang kanto, salitang balbal, Tagalog slang, pedestrian language, Balbal]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ armaarma [nom, weapon, espasa, fusil, sostantivo, soul]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ araara
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ birabira [Nome próprio, cerveza, acqua, veneziano, traslato]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ eskohéeskohé
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ceracera
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ evitáevitá
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ daldal [noun]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ cortacorta [agetif]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ butabuta [melléknév, butność, zarozumiałość, próżność, zachowanie się, names]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ borabora [winds, nomi dei venti, feminine noun]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ babababa [baby, young child, noun, rzeczownik, pejorative for a woman, broad]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ binibini [family members, names]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ binbin [Number, turkish, copula, noun, harry potter, bees, Oxford 3000]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ canacana [nom, bible, tea]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ cambiacambia
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ causacausa [sostantivo]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bitbit [noun, Oxford 3000]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ contaconta [sostantivo]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ cabacaba
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ blasblas
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ abolíabolí
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ acercáacercá
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ batibati [chemical element]