ปาเปียเมนโต้ คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง (จากการstudianteไปยังplatina)

ภาษา: ปาเปียเมนโต้ [Papiamentu] กลับไปยังปาเปียเมนโต้

822 คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง. กลับไปยังปาเปียเมนโต้ [Papiamentu]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ studiantestudiante
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ pretopreto
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ muhermuher [noun]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ skolskol [cerveja]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ homberhomber
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ee [alphabet, letter]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ beisbòlbeisbòl
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ LokeLoke [mythology, boy first name, pojknamn, förnamn, egennamn]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ningunningun
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ algunalgun
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ algoalgo [gramática, pronomes cuantificadores, seaweed]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kualkekualke
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ koskos [birds, animals, zwierzęta, kos]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ di nosdi nos
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ di bodi bo
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ di midi mi
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nosnos [nominative, body part]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ susu
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ mimi [pronoun, nota musicale, sostantivo, alphabet - greek, alfabet - grec]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ falisfalis
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ AyóAyó
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ sisi [music, musical terms, musical notation, verbs, conjugation, časovanie, si, sier, verb, to say, sakyti, nota musical, música, notas musicales, notes, nota musicale, sostantivo, verbo]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nono [conjunction]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nikelnikel [Kimya terimleri, kimyasal elementler, chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ yodiyodi [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ fòsfòrfòsfòr [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ plataplata [joyas, chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kuekkuek [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ zimzim [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ platinaplatina [metal]