• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 35.700.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 248
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 450
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 57
  • มาลายาลัม ภาพถ่ายจาก David Baxendale

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด