ลักเซมเบิร์ก คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง (จากการprotaktiniumไปยังununhexium)

ภาษา: ลักเซมเบิร์ก [Lëtzebuergesch] กลับไปยังลักเซมเบิร์ก

201 คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง. กลับไปยังลักเซมเบิร์ก [Lëtzebuergesch]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ protaktiniumprotaktinium [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ PraseodymPraseodym [elements, chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ PromethiumPromethium [elements, chemistry, periodic table, chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ytterbiumytterbium [elements, chemistry, periodic table, metals, noun, materials, chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ZäsiumZäsium [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ yttriumyttrium [elements, metals, noun, materials, kemi, substantiv, chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ wolframwolfram [metals, first name, chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ zirkoniumzirkonium [elements, metals, noun, materials, kemi, substantiv, chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ zerzer [colors, colours, elements, chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ WismutWismut [elements, chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ RutheniumRuthenium [elements, chemistry, periodic table, metals, noun, materials, chemical element, zelfstandig naamwoord]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ThuliumThulium [elements, chemistry, periodic table, metals, noun, materials, chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ UranUran [planets, chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ThoriumThorium [elements, chemistry, periodic table, metals, noun, materials, chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ThalliumThallium [elements, chemistry, periodic table, metals, noun, materials, chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ terbiumterbium [elements, chemistry, periodic table, chemical element, főnév, kémiai elemek, noun]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ tellurtellur [elements, chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ strontiumstrontium [elements, metals, noun, materials, kemi, substantiv, chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ selenselen [elements, chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ samariumsamarium [elements, chemistry, periodic table, metals, noun, materials, chemical element, zelfstandig naamwoord]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ rutherfordiumrutherfordium [elements, chemical element, zelfstandig naamwoord]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ rubidiumrubidium [elements, metals, noun, materials, kemi, substantiv, chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ TechnetiumTechnetium [elements, chemistry, periodic table, chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ VanadiumVanadium [elements, chemistry, periodic table, metals, noun, materials, chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ununtriumununtrium [élément chimique, chemical element, főnév, kémiai elemek, noun]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ununenniumununennium [chemical element, főnév, kémiai elemek, noun]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ unbiniliumunbinilium [chemical element, főnév, kémiai elemek, noun]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ tantaltantal [chemical element, pierwiastek chemiczny]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ununseptiumununseptium [chemistry, element, periodic table, temporary, names, artificial, chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ununhexiumununhexium [chemistry, element, chemical element]