• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 300.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 40
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 369
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 245
  • ลักเซมเบิร์ก ภาพถ่ายจาก Miriam van der Tuin

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด