อีโลกาโน คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง (จากการkadakuadaไปยังMagustuan)

ภาษา: อีโลกาโน [Ilokano] กลับไปยังอีโลกาโน

606 คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง. กลับไปยังอีโลกาโน [Ilokano]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kadakuadakadakuada [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kunankunan [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nga'gsasaritanga'gsasarita [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kamatiskamatis [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ tarongtarong [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ AddadaAddada [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ tawatawa
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ idiayidiay [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ AgtatamdagkamAgtatamdagkam [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bigbigatbigbigat [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ i ngarudi ngarud [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ paryaparya [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ immisemimmisem [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ maladagamaladaga [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ubbingubbing [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ agbasbasaagbasbasa [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nangnangrunanangnangruna [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ adudaaduda [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ tattaotattao [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ dagitidagiti [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ salun-atdasalun-atda [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ mangmangtedmangmangted [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ napalangguadkanapalangguadka [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ sikasika [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song, you, chemical element, names]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ simmungbatsimmungbat [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ malemmalem [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ atipaenatipaen [saluyot, jute, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ NabaknangNabaknang [saluyot, jute, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ siasinosiasino [saluyot, jute, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ MagustuanMagustuan [saluyot, jute, Iloco song]