อีโลกาโน คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง (จากการmarigrigatไปยังkaimasan)

ภาษา: อีโลกาโน [Ilokano] กลับไปยังอีโลกาโน

607 คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง. กลับไปยังอีโลกาโน [Ilokano]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ marigrigatmarigrigat [ilokana, Iloco song, balasang]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ LiwliwadaLiwliwada [ilokana, Iloco song, balasang]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ragsakragsak [ilokana, Iloco song, balasang]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nadayagnadayag [ilokana, Iloco song, balasang]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ IlokanaIlokana [ilokana, Iloco song, balasang]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ manenmanen [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ malutomaluto [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ dinengdengdinengdeng [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ mailaokmailaok [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ InkayInkay [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ agparbengagparbeng [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ap-apalanap-apalan [ilokana, Iloco song, balasang]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ KapatadamKapatadam [ilokana, Iloco song, balasang]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ patiennakpatiennak [ilokana, Iloco song, balasang]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ PagdayawandakaPagdayawandaka [ilokana, Iloco song, balasang]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ pagraemanpagraeman [ilokana, Iloco song, balasang]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ SingpetmoSingpetmo [ilokana, Iloco song, balasang]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ agrukbabdaagrukbabda [ilokana, Iloco song, balasang]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ singpetsingpet [ilokana, Iloco song, balasang]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ TaengTaeng [ilokana, Iloco song, balasang]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ napintasnapintas [ilokana, Iloco song, balasang]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ matulawanmatulawan [ilokana, Iloco song, balasang]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ KupitKupit [ilokana, Iloco song, balasang]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kapatgankapatgan [ilokana, Iloco song, balasang]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ DayawmoDayawmo [ilokana, Iloco song, balasang]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ balasangbalasang [ilokana, Iloco song, balasang]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ IlokanakaIlokanaka [ilokana, Iloco song, balasang]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ gagayyemgagayyem [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kadakaykadakay [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kaimasankaimasan [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]