อีโลกาโน คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง (จากการtulodไปยังpintasmo)

ภาษา: อีโลกาโน [Ilokano] กลับไปยังอีโลกาโน

606 คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง. กลับไปยังอีโลกาโน [Ilokano]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ tulodtulod [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ tultuludentultuluden [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kantokanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love, zoning, names of places in Indonesia]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ naalumamaynaalumamay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ pagammuanenpagammuanen [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ mailibaymailibay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ makaturogmakaturog [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ turogturog [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ rupamrupam [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ paniopanio [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love, toalla]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ dinakantodinakanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kagatenkagaten [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ lamoklamok [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love, Animal]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ maimasmontomaimasmonto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ maturogmaturog [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ naimasnaimas [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nananamnananam [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nagimasnagimas [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ AnnayAnnay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love, Towns - France]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ pusopuso [verbo]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ anayanay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love, Animal]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nasaemnasaem [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ naut-utnaut-ut [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ la unayla unay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ itdemitdem [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ pannaranaypannaranay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kaasiakkaasiak [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ maidasaymaidasay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nagsawaynagsaway [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ pintasmopintasmo [nagsaway a pintasmo, Iloco song]