อีโลกาโน คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง (จากการtapnoไปยังsinamay)

ภาษา: อีโลกาโน [Ilokano] กลับไปยังอีโลกาโน

606 คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง. กลับไปยังอีโลกาโน [Ilokano]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ tapnotapno [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ maipapasmomaipapasmo [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ guramguram [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kaniakkaniak [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ sentimientosentimiento [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ indengamindengam [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ naslagnaslag [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ silawmosilawmo [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kadkad
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ipaidamipaidam [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ SangsangitkoSangsangitko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nasipngetnasipnget [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ lubongkolubongko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ silawansilawan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ mayaw-awanmayaw-awan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nanglipatennanglipaten [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ KarimKarim [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon, prénom masculin]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ naumagennaumagen [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Samsam-itekSamsam-itek [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ NanglaylayNanglaylay [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ayatkonayatkon [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ KadiKadi [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon, Nimed, noun]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ palasbangempalasbangem [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ danasemdanasem [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ikeddengikeddeng [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ darasendarasen [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ dungdunguenkantodungdunguenkanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ indayonindayon [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ indayonenkantoindayonenkanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ sinamaysinamay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]