อีโลกาโน คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง (จากการsadinไปยังilukatmo)

ภาษา: อีโลกาโน [Ilokano] กลับไปยังอีโลกาโน

606 คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง. กลับไปยังอีโลกาโน [Ilokano]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ sadinsadin [Pamulinawen, Iloco song, Finnish noun, trap]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ayanayan [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ dissodisso
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ sadinosadino [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Aw-awagakAw-awagak [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ di-agsardaydi-agsarday [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kasam-itankasam-itan [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ malagipkamalagipka [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ mabang-aranmabang-aran [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ tata [father, Dad]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kalipatankalipatan [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ imdengamimdengam [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ daytodayto [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ 'toy'toy [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ umas-asugumas-asug [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ AgrayoAgrayo [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ sadiamsadiam [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ PanunotemPanunotem [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ DikaDika [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ pagintultulnganpagintultulngan [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ agayatagayat [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ agruknoyagruknoy [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ emmamemmam [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ IssemmoIssemmo [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ sabsabongsabsabong [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ adu ngaadu nga [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ AmmonAmmon [Manang Biday, Iloco song, bible, Book of Mormon, ammonites, Bible Name, first names]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kenkakenka [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ BidayBiday [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ilukatmoilukatmo [Manang Biday, Iloco song]