อีโลกาโน คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง (จากการimnasไปยังdiay)

ภาษา: อีโลกาโน [Ilokano] กลับไปยังอีโลกาโน

606 คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง. กลับไปยังอีโลกาโน [Ilokano]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ imnasimnas [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ umulogakumulogak [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ mapanmapan [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ magmagnamagmagna [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ raniagmoraniagmo [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ gapugapu [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kenkakenka [Pamulinawen, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ BidayBiday [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ilukatmoilukatmo [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bentanabentana [Manang Biday, Iloco song, window]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ikalumbabamikalumbabam [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kitaemkitaem [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kinayawankinayawan [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ matayakonmatayakon [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ dinakdinak [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kaasiankaasian [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ SiasinnoSiasinno [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ aglabaslabasaglabaslabas [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ hardinkohardinko [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ pagay-ayamakpagay-ayamak [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ AmmonAmmon [Manang Biday, Iloco song, bible, Book of Mormon, ammonites, Biblical Name, first names]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ngarudngarud [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ balasangakbalasangak [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ SabongSabong [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ dipaydipay [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nagukradnagukrad [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ DenggemDenggem [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bibinenkabibinenka [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ inkantoinkanto [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ diaydiay [Manang Biday, Iloco song, Costa Rica]