อีโลกาโน คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง (จากการisublinantoไปยังnaumagen)

ภาษา: อีโลกาโน [Ilokano] กลับไปยังอีโลกาโน

606 คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง. กลับไปยังอีโลกาโน [Ilokano]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ isublinantoisublinanto [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nagmarkanagmarka [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ namarkaannamarkaan [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nagankonaganko [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nabordaannabordaan [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nangatonangato [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ gaw-atengaw-aten [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ SabongSabong [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ dipaydipay [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nagukradnagukrad [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ DenggemDenggem [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bibinenkabibinenka [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ inkantoinkanto [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ diaydiay [Manang Biday, Iloco song, Costa Rica]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ dayadaya [female names, Indian names, india, Iloco song, Manang Biday, name, noun, kurdish noun]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ agalakantoagalakanto [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bunga'tbunga't [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ lansoneslansones [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kitakita
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nababanababa [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ dimodimo [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ balasangakbalasangak [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ sinampusosinampuso [Manang Biday, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nasipngetnasipnget [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ lubongkolubongko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ silawansilawan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ mayaw-awanmayaw-awan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nanglipatennanglipaten [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ KarimKarim [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon, prénom masculin]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ naumagennaumagen [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]