อีโลกาโน คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง (จากการKayoไปยังlelong)

ภาษา: อีโลกาโน [Ilokano] กลับไปยังอีโลกาโน

607 คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง. กลับไปยังอีโลกาโน [Ilokano]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ KayoKayo [Bannatiran, Iloco song, company names, names, anime]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ AniaAnia
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ papanampapanam [Bannatiran, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ayaaya [Bannatiran, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ aya'taya't [Bannatiran, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ agsina sadinoagsina sadino [Bannatiran, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nagsisinanagsisina [Bannatiran, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nagsinanagsina [Bannatiran, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ simminasimmina [Bannatiran, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ suminasumina [Bannatiran, Iloco song, Polish towns and villages]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ suminakansuminakan [Bannatiran, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ agdissuagdissu [Bannatiran, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nagdissunagdissu [Bannatiran, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ saydiaysaydiay [Bannatiran, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ indayonindayon [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ dungdunguenkantodungdunguenkanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ dungngudungngu [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ dungngodungngo [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ matumpunganmatumpungan [Bannatiran, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ lidayliday [Bannatiran, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kauddiankauddian [Bannatiran, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ naudinaudi [Bannatiran, Iloco song, verb]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ maudimaudi [Bannatiran, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kamaudianankamaudianan [Bannatiran, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ babawyembabawyem [Bannatiran, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ panawampanawam [Bannatiran, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ patuluyanpatuluyan [Bannatiran, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ panggepmopanggepmo [Bannatiran, Iloco song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ agsapulkaagsapulka [Iloco song, ayat, ubing]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ lelonglelong [Iloco song, ayat, ubing]