• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 100.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 359
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1.242
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 757
  • สกอตภาษาเซลท์สาขาหนึ่ง ภาพถ่ายจาก Dave Conner

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด