ฟรีสแลนด์เวสเทิร์ คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง (จากการtoarnbeiไปยังliet)

ภาษา: ฟรีสแลนด์เวสเทิร์ [Frysk] กลับไปยังฟรีสแลนด์เวสเทิร์

309 คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง. กลับไปยังฟรีสแลนด์เวสเทิร์ [Frysk]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ toarnbeitoarnbei [blackberry]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ beambeam [monosyllable, noun, verb, nature, tree]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bearbear [noun, animals, verb, support, endure, bear]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ skriftskrift [notebook]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ sniesnie [snow]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ komkommerkomkommer [noun, food, cucumber]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ pannepanne [science, technique, physics, electricity, troubleshooting, FABRIC, Auto als Thema, noun, feminine noun, Nomen, Celle di San Vito, pot]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ lúdlúd [louse]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ tigertiger [animals, Originally Persian, Animal, Tiger]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kerskers [trees, plants, cherry]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ seesee [verb, come, see, sea]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ túntún
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ tsjerketsjerke
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ wjirmwjirm
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ wjirgjewjirgje
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ koalkoal [cabbage]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ÖömrangÖömrang [Amrum auf Friesisch]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ blomblom [efternamn, egennamn, flower, surname]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ wetterstofwetterstof [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ stjerstjer
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ masinegewearmasinegewear [machine gun]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ katkat [job title, executioner, nouns in Upper Sorbian, Animal, name-Irish, cat]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ trakuglitrakugli [shirt]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ himdhimd [shirt]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ OomramOomram [Amrum]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ WattjeWattje [name, Frisian, german, dutch]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ DeaDea [female names, names, noms, noms propis]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ berchberch
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ skyldskyld
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ lietliet